Nowy rezerwat przyrody w województwie śląskim

Rezerwat przyrody w kochanowicach

Redakcja

14 lutego 2024

27 lutego wejdzie w życie zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach tworzące nowy – 66. rezerwat przyrody w województwie śląskim. Rezerwat znajduje się w gminie Kochanowice (pow. lubliniecki) i jest trzecim takim obiektem chronionym na obszarze Nadleśnictwa Herby.

Nowy rezerwat został utworzony na terenie lasów we wschodniej części Leśnictwa Kochanowice. Ochroną rezerwatową objęty został fragment lasu grądowego o cechach naturalnych o powierzchni 26,45 ha. Przedmiotem ochrony są fragmenty wilgotnego grądu subkontynentalnego (Tilio-Carpinetum stachyetosum) z dorodnymi okazami dębu szypułkowego (135-170 lat). Kochanowicki Grąd tworzą również graby, olsze, jesiony, brzozy, osiki, jawory i sosny. Starodrzew liściasty jest dogodnym miejscem dla siedlisk bociana czarnego. W runie można zaobserwować kilka rzadkich gatunków roślin takich jak czosnek niedźwiedzi (Allium ursinum) i przetacznik górski (Veronica montana), a także chronione gatunki storczyków.

Wokół rezerwatu utworzona została otulina o powierzchni 41,47 ha obejmująca przyległe tereny, zarówno leśne, jak i nieleśne. Dzięki tej strefie ochronnej rezerwat zyska kompleksową ochronę przed możliwością negatywnego oddziaływania czynników zewnętrznych w przyszłości.

Prace nad nowym rezerwatem

Propozycję utworzenia rezerwatu w gminie Kochanowice po raz pierwszy wysunął prof. Janusz Hereźniak i opisał w studium przyrodniczo-historycznym z 2002 r. pt. „Rezerwaty przyrody ziemi częstochowskiej”. Znaczenie przyrodnicze tego terenu dostrzegali również leśnicy i z uwagi na to realizowane w tym miejscu było szczególne podejście do gospodarowania drzewostanami.

- Jest to dla nas duże święto. Niezwykle cieszymy się z utworzenia nowego rezerwatu przyrody w naszym województwie. Jest to efekt naszych wieloletnich prac i starań, dlatego dzisiaj z pełną satysfakcją doceniamy tę historyczną chwilę i jesteśmy dumni z tego, że możemy mieć swój wkład w utworzenie kolejnego rezerwatu przyrody w regionie. Obiekt będzie służył przyszłym pokoleniom naukowców, botaników i przyrodników, stąd wynika jego cel ochrony ujęty w zarządzeniu, czyli zachowanie tego cennego fragmentu lasu w Kochanowicach ze względów naukowych i dydaktycznych – mówi Mirosława Mierczyk-Sawicka, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach.

Ostateczny kształt rezerwatu został ustalony w trakcie sesji wyjazdowej Regionalnej Rady Ochrony Przyrody Województwa Śląskiego w listopadzie 2023 r.

- Pierwsze rezerwaty w woj. śląskim powstały w latach 50 XX wieku i dziś stanowią spuściznę po ówczesnych przyrodnikach. Przez te wszystkie lata utrzymały one swój status prawny i do dzisiaj się nimi opiekujmy – obserwujemy naturalne procesy, badamy, powiększamy. Cieszy nas, że w niewiele ponad rok znacząco zwiększyliśmy powierzchnię rezerwatów w województwie o ponad 100 ha - powiększając m.in. rezerwat Segiet i Las Murckowski. Dzisiaj jest ten dzień, gdzie zostawiamy pod opiekę dla przyszłych pokoleń przyrodników kolejny – tym razem nowy - obiekt rezerwatowy - podkreśla Przemysław Skrzypiec, Z-ca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach i Regionalny Konserwator Przyrody.

Rezerwat przyrody w Kochanowicach jest rezerwatem nieudostępnionym do ruchu turystycznego, dlatego w celu zachowania przyrody rezerwatu w jak najbardziej naturalnym stanie i biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia z najwyższą rangą w przypadku form ochrony przyrody, nie przewiduje się możliwości wstępu na jego teren.

powiązane artykuły:

Rezerwat segiet
Lokalne 29 listopada 2023

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach wprowadziła zmianę do planu ochrony o

Kochanowicki Grąd 6
Lokalne 9 listopada 2023

Będzie to 66. rezerwat przyrody na terenie województwa śląskiego. Powstanie w gminie Kochanowice

Sprzątanie rezerwatu przyrody
Lokalne 22 marca 2023

Koza, wąż i „las w szkle”- to nie nowe gatunki chronione ani osobliwości przyrodnicze odk

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

9 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 2.6µg/m3 PM2.5: 2.3µg/m3