Nowe możliwości na realizację pomysłów mieszkańców. Rusza rudzka inicjatywa lokalna

Rudzka inicjatywa lokalna

Redakcja

7 marca 2024

Chodzi o tzw. Inicjatywę Lokalną, na którą przeznaczono 100 tys. zł. To kolejne obok Budżetu Obywatelskiego narzędzie partycypacji społecznej, które wprowadziły władze Rudy Śląskiej. Różni się jednak od niego tym, że wnioskodawca będzie musiał zagwarantować ze swojej strony wkład własny do przedsięwzięcia. Może nim być praca, środki rzeczowe lub pieniężne. Co ważne, Inicjatywa Lokalna pozwoli na realizację zadań na terenach nie należących do miasta, np. spółdzielni mieszkaniowych.

- Uchwała w sprawie inicjatywy lokalnej obowiązuje w naszym mieście już od 2010 r. jednak do tej pory była praktycznie niewykorzystywana. Dużą rolę w procesie reanimacji tego narzędzia odegrała Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. To dzięki jej inicjatywie w ubiegłym roku nasze miasto było gospodarzem Metropolitalnej Szkoły Prototypowania, która za swój cel obrała ożywienie inicjatyw lokalnych w miastach naszej metropolii - podkreśla prezydent Michał Pierończyk.

Możliwość wykorzystania inicjatywy lokalnej do wsparcia projektów realizowanych przez mieszkańców daje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Definiuje ona także zakres zadań, które dzięki temu narzędziu można realizować. Obejmują one m.in. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, działania z zakresu kultury i sztuki, edukację, oświatę i wychowanie, działalność w sferze kultury fizycznej i turystyki, ochronę przyrody, w tym zieleni.

Najważniejszym jednak wyróżnikiem inicjatywy lokalnej jest zaangażowanie w cały proces mieszkańców. 

Wnioskodawca musi ze swojej strony zagwarantować wkład własny do realizowanego przedsięwzięcia. Mogą nim być praca, środki rzeczowe lub pieniężne. Kolejny wyróżnik to podpisywanie z wnioskodawcą umowy cywilnoprawnej, w której deklaruje on realizację swojej części zadania, a także utrzymanie efektów całego projektu – wylicza Liliana Moskała–Zydra, sekretarz miasta.

Co istotne, inicjatywa lokalna pozwala na realizację przedsięwzięć nie tylko na gruncie miasta, ale także na terenach należących do innych właścicieli, np. spółdzielni mieszkaniowych. 

– W tym przypadku niezbędna jest zgoda właściciela terenu, na którym ma być realizowane zadanie wraz ze zobowiązaniem do utrzymania trwałości rzeczowych efektów projektu przez 3 kolejne lata. Ponadto musi być także spełnione kryterium ogólnodostępności, które dotyczy także wszystkich projektów realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej – tłumaczy sekretarz miasta.

Wnioski o realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej można już składać, gdyż nabór będzie prowadzony w trybie ciągłym, z tym że wnioski złożone do 30 kwietnia podlegać będą weryfikacji i ocenie jeszcze w tym roku i tym samym mają szansę na realizację w 2024 roku. Wnioski złożone po wspomnianym terminie rozpatrywane będą w roku kolejnym.

Złożone wnioski podlegać będą ocenie. Premiowany będzie przede wszystkim stopień zaangażowania wnioskodawcy, czyli jego wkład własny i jego rodzaj. Generalnie im poziom zaangażowania wnioskodawcy większy, tym więcej punktów może uzyskać. Ponadto punkty przyznawane będą m.in. za liczbę osób popierających projekt, cykliczność projektu, czy przyszły koszt utrzymania zrealizowanej inwestycji.

Pula środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach Inicjatywy Lokalnej w 2024 r. to 100 tys. zł.


powiązane artykuły:

Wielkipiecrudaslaska
Lokalne 28 lutego 2024

Za blisko 100 mln złotych zostanie zrewitalizowany i przebudowany Wielki Piec w Rudzie Śląskiej.

Prace uzyteczne w rudzie slaskiej
Lokalne 20 lutego 2024

Ruszyła realizacja prac społecznie użytecznych w Rudzie Śląskiej. Prace będą wykonywane p

Konsekwencje zakupu samochodu bez oc
Lifestyle 4 marca 2024

Zakup samochodu to ważna decyzja, która wiąże się z wieloma aspektami, w tym z ubezpiecze

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

7 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 14.7µg/m3 PM2.5: 12.6µg/m3