RAFAKO zamierza złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości!

Stabilizator 1
Kastelik

Szymon Kastelik

12 stycznia 2023

RAFAKO upadnie? Zarząd zamierza złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości spółki, która zatrudnia ponad 1000 osób. A może to blef, który ma zmusić Tauron do ustępstw w sprawie bloku 910 MW?

Tauron żąda 1,3 mld złotych od RAFAKO! - O TEJ SPRAWIE PRZECZYSZ TUTAJ.

Grupa RAFAKO S.A. opublikowała komunikat giełdowym, w którym poinformowała o podjęciu przez zarząd decyzji o zamiarze złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Powodem jest gigantyczna kara nałożona przez Tauron. Spółka energetyczna domaga się 1,3 mld złotych od RAFAKO za problemy związane z blokiem 910 MW w Jaworznie. Raciborska spółka uważa, że żądania Tauronu są bezpodstawne.

- W aktualnej ocenie Zarządu Emitenta, zasadnym jest uznanie, iż w dniu 11 stycznia 2023 roku, a więc w dniu doręczenia Emitentowi przez TAURON Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Jaworznie („TAURON Wytwarzanie”), adresowanego do Emitenta, E003B7 sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu - spółki, w której Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym oraz Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, wezwania do zapłaty kar umownych i odszkodowań na kwotę łączną 1.312.440.218,91 zł (miliard trzysta dwanaście milionów czterysta czterdzieści tysięcy dwieście osiemnaście złotych i 91/100) („Wezwanie”), o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym Emitenta numer 1/2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku, zaistniał stan niewypłacalności Emitenta - czytamy w komunikacie RAFAKO.

Przypomnijmy, że RAFAKO było już na skraju upadłości. Udało się przeprowadzić restrukturyzację spółki, a we wrześniu 2022 roku grupa podpisała pierwszy kontrakt po zmianach.

- Niezależnie bowiem od tego, że - jak poinformowano w raporcie bieżącym Emitenta numer 1/2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku - Emitent kwestionuje w całości istnienie wierzytelności TAURON Wytwarzanie, to doręczenie Emitentowi Wezwania istotnie i negatywnie wpływa, a co najmniej może wpłynąć, na sytuację faktyczną i otoczenie Emitenta - informuje RAFAKO w komunikacie.

Notowania RAFAKO na giełdzie drastycznie spadły. Tauron w odpowiedzi na komunikat giełdowy oświadczył, że nadal podtrzymuje swoje stanowisko w tej sprawie, jednakże jest gotowy na dalsze mediacje z RAFAKO. 

Pełna treść komunikatu:

Zarząd RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Emitent”) podaje do wiadomości publicznej, że w dniu 12 stycznia 2023 roku podjął decyzję o zamiarze złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta, a nadto w tym samym dniu w strukturach Emitenta rozpoczęto prace nad rzeczonym wnioskiem. Zarząd Emitenta wyjaśnia, że przedmiotowa decyzja, jest podyktowana następującymi względami.

W aktualnej ocenie Zarządu Emitenta, zasadnym jest uznanie, iż w dniu 11 stycznia 2023 roku, a więc w dniu doręczenia Emitentowi przez TAURON Wytwarzanie S.A. z siedzibą w Jaworznie („TAURON Wytwarzanie”), adresowanego do Emitenta, E003B7 sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu - spółki, w której Emitent posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym oraz Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, wezwania do zapłaty kar umownych i odszkodowań na kwotę łączną 1.312.440.218,91 zł (miliard trzysta dwanaście milionów czterysta czterdzieści tysięcy dwieście osiemnaście złotych i 91/100) („Wezwanie”), o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym Emitenta numer 1/2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku, zaistniał stan niewypłacalności Emitenta.

Niezależnie bowiem od tego, że - jak poinformowano w raporcie bieżącym Emitenta numer 1/2023 z dnia 11 stycznia 2023 roku - Emitent kwestionuje w całości istnienie wierzytelności TAURON Wytwarzanie, to doręczenie Emitentowi Wezwania istotnie i negatywnie wpływa, a co najmniej może wpłynąć, na sytuację faktyczną i otoczenie Emitenta.

Kluczowymi dla kontynuacji działalności Emitenta – co wskazywano w sprawozdaniach finansowych Emitenta i Grupy Kapitałowej Emitenta, jak również dla restrukturyzacji Emitenta, są:

1. zakończenie z powodzeniem tzw. procesu inwestorskiego Emitenta, a więc znalezienie dla Emitenta inwestora, który nabyłby od PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji z siedzibą w Wysogotowie 7.665.999 akcji Emitenta oraz od Multaros Trading Company Limited z siedzibą w Limassol 34.800.001 akcji Emitenta, a także udzieliłby Emitentowi finansowania („Proces Inwestorski”);
2. zawarcie ugód lub porozumień z kluczowymi kontrahentami Emitenta;
3. realizacja zawartego w ramach postępowania restrukturyzacyjnego Emitenta, zatwierdzonego prawomocnie przez Sąd Rejonowy w Gliwicach XII Wydział Gospodarczy, postanowieniem z dnia 13 stycznia 2021 roku wydanym w sprawie o sygn. akt XII GRz 5/20, układu („Układ”);
4. zapewnienie Emitentowi źródeł finansowania umożliwiających pozyskanie przez Emitenta nowych kontraktów.

W ocenie Zarządu Emitenta, doręczenie Emitentowi Wezwania, łącznie ze związanym z tym zagrożeniem skorzystania przez TAURON Wytwarzanie z ustanowionych przez wykonawcę z Kontraktu numer 2013/0928/Ri na „Budowę nowych mocy w technologiach węglowych w TAURON Wytwarzanie S.A. – Budowę bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Elektrowni Jaworzno III – Elektrownia II – w zakresie: kocioł parowy, turbozespół, budynek główny, część elektryczna i AKPiA bloku” („Kontrakt”) gwarancji należytego wykonania Kontraktu, opiewających na kwotę łączną 549.820.561,76 zł (pięćset czterdzieści dziewięć milionów osiemset dwadzieścia tysięcy pięćset sześćdziesiąt jeden złotych i 76/100), dalece negatywnie wpływa na dotychczasowe predykcje i prognozy odnośnie do osiągnięcia przez Emitenta powyższych celów.

Zarząd Emitenta liczy się bowiem z tym, że w świetle sporu Emitenta z TAURON Wytwarzanie odnośnie do roszczeń zgłoszonych w Wezwaniu, z uwzględnieniem zagrożenia skorzystania przez TAURON Wytwarzanie z ustanowionych przez wykonawcę z Kontraktu gwarancji należytego wykonania Kontraktu, które niezależnie od tego, czy będzie zasadne w świetle faktów i prawa, może skutkować skierowaniem przez gwarantów roszczeń wobec Emitenta, żaden podmiot nie będzie zainteresowany inwestycją w Emitenta w ramach Procesu Inwestorskiego.

Zaistniały stan rzeczy, związany z postawą TAURON Wytwarzanie wyrażającą się w doręczeniu Wezwania, nie daje w ocenie Zarządu Emitenta, również podstaw do pozytywnych predykcji i prognoz odnośnie do zawarcia przez Emitenta i TAURON Wytwarzanie ugody w ramach prowadzonej mediacji. Stan ten, może również wpłynąć negatywnie na trwające mediacje i negocjacje z pozostałymi kluczowymi kontrahentami Emitenta.

Potencjalne skorzystanie przez TAURON Wytwarzanie z ustanowionych przez wykonawcę z Kontraktu gwarancji należytego wykonania Kontraktu, według predykcji i prognoz Zarządu Emitenta, uniemożliwi, a co najmniej istotnie ograniczy, możliwość ustanawiania przez Emitenta zabezpieczeń kontraktowych na potrzeby pozyskania przez Emitenta nowych kontraktów.

Z tego też względu, z ostrożności i celem wypełnienia obowiązków nałożonych prawem na Zarząd Emitenta, podjęto decyzję o zamiarze złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta, a nadto w tym samym dniu rozpoczęto prace nad rzeczonym wnioskiem, w trakcie których to prac kontynuowane będą oceny odnośnie do kwestii zaistnienia stanu niewypłacalności Emitenta, a także analizowane przyszłe zdarzenia dotyczące Emitenta i jego otoczenia.

Emitent będzie informował o wszystkich istotnych zdarzeniach, a dotyczących informacji przekazanej w tym raporcie bieżącym, w odrębnych raportach bieżących.

fot. RAFAKO

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

19 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 4.1µg/m3 PM2.5: 3.7µg/m3