W czwartek sesja Rady Miasta Gliwice. Zaprezentowana zostanie nowa strategia rozwoju miasta

Fot R Neumann UM Gliwice

Redakcja

5 października 2022

W czwartek 6 października o godz. 14.00 w Ratuszu na Rynku rozpocznie się sesja Rady Miasta Gliwice. Podczas sesji zaprezentowana i poddana pod głosowanie zostanie nowa strategia rozwoju miasta „Gliwice 2040”.

To pierwszy tego typu miejski dokument stworzony przy dużym zaangażowaniu gliwiczan, uczestniczących m.in. w pracach grup roboczych i wyrażających swoje opinie o przyszłości Gliwic podczas warsztatów online czy spotkań dzielnicowych w terenie. Nad czym jeszcze będą obradować radni?

Poznaj porządek obrad sesji nr XL/2022:

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przyjęcie protokołu sesji z dnia 8 września 2022 r.

4. Komunikaty.

5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji "Strategii rozwoju miasta Gliwice do roku 2040 »Gliwice 2040«"

6. Informacja o pracy Prezydenta Miasta.

7. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice

8. Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych miasta Gliwice oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

9. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok

10. Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały nr XVII/340/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie określenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za parkowanie na terenie miasta Gliwice

11. Projekty uchwał w sprawie nadania nazw ulicom zlokalizowanym na terenie miasta Gliwice 

11a. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na terenie miasta Gliwice

11.b Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na terenie miasta Gliwice

12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność miasta Gliwice położonych w rejonie ulicy Toruńskiej

13. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr IX/171/2019 Rady Miasta Gliwice z dnia 10 października 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu ustalania wysokości dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz szczegółowych zasad ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych zastępstw, wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli

14. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia kierunków rozwoju sportu w Gliwicach od 2021 roku

15. Projekt uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

16. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Statutu Żłobków Miejskich w Gliwicach

17. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za pobyt i wyżywienie dzieci objętych opieką w Żłobkach Miejskich w Gliwicach

18. Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez radnych.

19. Zamknięcie sesji.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

1 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 9.8µg/m3 PM2.5: 8.4µg/m3