Pożyczyła 650 zł, musi oddać kilkadziesiąt tysięcy

Zlotowki

Redakcja

7 kwietnia 2023

Sąd Rejonowy w Mikołowie nakazał pozwanej zapłacić za pożyczkę oraz umowne odsetki. Kobieta pożyczyła 650 złotych, natomiast po wyroku sądu musiała oddać ponad 70 tysięcy złotych. W sprawie lichwy interweniuje Zbigniew Ziobro, który złożył skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego. 

Pozwana kobieta podpisała ze spółką prowadzącą działalność finansową umowę pożyczki na kwotę 650 zł. Kobieta zobowiązała się do jej zwrotu w terminie 30 dni. Poza spłatą należności głównej zobowiązała się też do zapłaty opłaty manipulacyjnej w wysokości 150 zł oraz odsetek umownych w wysokości 1% za każdy dzień zwłoki w spełnieniu świadczenia.

Nie wywiązała się z terminu spłaty, dlatego spółka skierowała do Sądu Rejonowego w Mikołowie powództwo domagając się zasądzenia od pozwanej roszczenia w kwocie 1098,50 zł wraz z określonymi w umowie odsetkami.

- Sąd Rejonowy w Mikołowie wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, w którym nakazał pozwanej zapłatę w terminie 14 dni żądanej pozwem kwoty wraz z umownymi odsetkami w wysokości 1% za każdy dzień zwłoki w spełnieniu świadczenia oraz kosztów postępowania. Wobec braku sprzeciwu, orzeczenie to stało się prawomocne, po czym nadano mu klauzulę wykonalności - informuje prokuratura krajowa.

Do tej pory komornik ściągnął już 50 tysięcy złotych wierzytelności. Pozostało 27 tysięcy plus  należność główna tj. 1098,50 zł. Sprawą zajął się prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Złożył skargę nadzwyczajną na wyrok mikołowskiego sądu ws. lichwy.

- W skardze skierowanej do Sądu Najwyższego podniesiono, że w sprawie tej doszło do naruszenia zasady zaufania do państwa i jego organów, a zwłaszcza sądu, który procedował w niewłaściwy sposób. Uznał on bowiem, że roszczenie powoda w zakresie wysokości żądanych odsetek umownych było zasadne, mimo że z załączonych do pozwu dokumentów wprost wynikało, że oprocentowanie pożyczki ustalone zostało na poziomie zabronionym przez prawo, a postanowienia umowne naruszały równowagę kontraktową na niekorzyść pozwanej, której przysługiwał niewątpliwie status konsumenta - tłumaczy prokuratura krajowa i dodaje -  W niniejszej sprawie, wydanie orzeczenia nakładającego na stronę będącą konsumentem obowiązku zapłaty, bez zbadania umowy pożyczki, z której wynikało zobowiązanie, z uwagi na istniejące wątpliwości, co do jego uczciwego charakteru, gdy jego drugą stroną jest przedsiębiorca, było niewątpliwie sprzeczne z zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej.

Ziobro wniósł do Sądu Najwyższego o uchylenie zaskarżonego orzeczenia w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Mikołowie, a także o wstrzymanie prowadzonego postępowania egzekucyjnego do czasu ukończenia postępowania ze skargi nadzwyczajnej - z uwagi na grożącą pozwanej niepowetowaną szkodę.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

13 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 4.9µg/m3 PM2.5: 4.3µg/m3