Odwiedziny w szpitalach tylko dla zaszczepionych? Nowe rekomendacje

Hospital 840135 1920

Redakcja

8 września 2021

Nowe rekomendacje Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego dot. odwiedzin w szpitalach w związku z postępem realizacji Narodowego Programu Szczepień. Kto może odwiedzić chorego?

Ministerstwo Zdrowia oraz Główny Inspektorat Sanitarny wydały nowe rekomendacje dotyczące wizyt w szpitalach. Wszystko w związku z epidemią COVID-19 oraz Narodowym Programem Szczepień. Kto może, a kto nie odwiedzić swoich bliskich w placówkach medycznych według tych rekomendacji?

W przypadku, gdy pacjent jest zaszczepiony przeciwko COVID-19 lub przeszedł tę chorobę, wówczas MZ i GIS rekomendują odwiedziny przez:

- osoby zaszczepione przeciw COVID-19, przy zachowaniu reżimu sanitarnego (załącznik);

-osoby niezaszczepione przeciw COVID-19, które: posiadają negatywny wynik testu w kierunku wirusa SARS-CoV-21 lub przebyły zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (przy zachowaniu reżimu sanitarnego).

- osoby niezaszczepione przeciw COVID-19, które nie spełniają warunków (tj. nie uzyskały negatywnego wyniku testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz nie przebyły zakażenia wirusem SARS-CoV-2), przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego.

Jeżeli pacjent nie jest zaszczepiony przeciw COVID-19, nie przebył zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz lub nie posiada negatywnego wyniku testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2, rekomenduje się odwiedzanie przez:

- osoby zaszczepione przeciw COVID-19, przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego

- osoby niezaszczepione przeciw COVID-19, które spełniają warunki (tj. uzyskały negatywny wynik testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2 lub przebyły zakażenie wirusem SARS-CoV-2), przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego.

Nie rekomenduje się odwiedzania pacjenta niezaszczepionego lub który nie ma negatywnego wyniku lub nie przeszedł choroby, przez osoby niezaszczepione przeciw COVID-19, które  nie uzyskały negatywnego wyniku testu w kierunku wirusa SARS-CoV-2 oraz nie przebyły zakażenia wirusem SARS-CoV-2, z wyjątkiem sytuacji szczególnych, które powinny być określone przez kierownika podmiotu leczniczego (np. w przypadku wizyt pożegnalnych pacjentów tego podmiotu).

rekomendacje nie dotyczą:

• Organizacji odwiedzin pacjentów małoletnich przebywających na oddziałach pediatrycznych (i innych oddziałach szpitalnych) przez ich rodziców lub opiekunów. Zalecenia w tym zakresie zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia;

• Organizacji odwiedzin pacjentów przebywających w szpitalach psychiatrycznych i innych podmiotach leczniczych udzielających opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień. Zalecenia w tym zakresie zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia;

• Organizacji odwiedzin w szczególnych przypadkach, takich jak wizyta pożegnalna pacjenta chorego terminalnie. Wytyczne w tym zakresie zostały opracowane przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie epidemiologii i opublikowane online przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy.

Jak informuje ministerstwo i GIS:

Podstawowe zasady reżimu sanitarnego, które powinny być bezwzględnie przestrzegane podczas odwiedzin pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych:

1. Pacjenta może odwiedzać jednoczasowo 1 osoba, a w szczególnych sytuacjach – 2 osoby.
2. Wskazana jest rejestracja osób odwiedzających (imię, nazwisko, data wizyty, kontakt, dane odwiedzanego pacjenta).
3. Osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła).
4. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do dokładnego (min. 30 sek.) umycia rąk wodą z mydłem lub dezynfekcji rąk preparatem na bazie min. 60% alkoholu, niezwłocznie po wejściu do podmiotu leczniczego.
5. Podczas wizyty konieczne jest stosowanie maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie podmiotu leczniczego.
6. Osoba odwiedzająca powinna unikać podczas wizyty dotykania rękoma twarzy, szczególnie okolicy ust, nosa i oczu.
7. Należy unikać gromadzenia się osób odwiedzających w jednym miejscu/pomieszczeniu.
8. Po wejściu na oddział osoba odwiedzająca powinna ponownie zdezynfekować ręce i nałożyć jednorazowy fartuch flizelinowy otrzymany od personelu oddziału. Osoba odwiedzająca zdejmuje fartuch flizelinowy przed wyjściem z oddziału, usuwając go do dedykowanego pojemnika na odpady i ponownie dezynfekuje ręce.
9. Podczas wizyty należy unikać bardzo bliskiego kontaktu fizycznego z pacjentem, takiego jak przytulanie, uściski, pocałunki, itp.
10. Wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przy odwiedzanym pacjencie przez osobę odwiedzającą jest możliwe po uprzednim (bezpośrednio przed kontaktem) dokładnym umyciu lub zdezynfekowaniu przez nią rąk.
11. Ilość artykułów (rzeczy osobistych, artykułów żywnościowych, napojów, środków higieny osobistej, itp.) dostarczonych odwiedzanemu pacjentowi przez osobę odwiedzającą powinna być ograniczona do niezbędnego minimum – wszystkie artykuły powinny zmieścić się w szafce przyłóżkowej pacjenta.
12. Gdy wizyta odbywa się w budynku, personel podmiotu leczniczego odpowiedzialny jest za wietrzenie pomieszczenia, w którym odbywają się odwiedziny – przed i po wizycie oraz, w miarę możliwości, również w jej trakcie.

 

 

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

23 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 5.6µg/m3 PM2.5: 5.0µg/m3