Dziś kolejna sesja Rady Miasta Gliwice. Nad czym będą obradować radni?

Ratusz dji 0013 fot neumann 0

Redakcja

14 lipca, 2022

W czwartek 14 lipca o godz. 15.00 w Ratuszu na Rynku rozpocznie się sesja Rady Miasta Gliwice.

Porządek XXXVIII/2022 sesji Rady Miasta Gliwice:

1             Otwarcie sesji.

2             Stwierdzenie prawomocności obrad.

3             Przyjęcie protokołu sesji z dnia 9 czerwca 2022 r.

4             Komunikaty.

5             Informacja o pracy Prezydenta Miasta.

6             Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice

7             Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok

8             Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody, źródeł tych dochodów, ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania

9             Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

10          Projekty uchwał w sprawie nadania nazw ulicom zlokalizowanym na terenie miasta Gliwice (druki nr 813/2022, 814/2022, 815/2022):

10 a       Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na terenie miasta

10 b       Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na terenie miasta

10 c       Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy zlokalizowanej na terenie miasta

11          Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi zlokalizowanemu na terenie miasta Gliwice

12          Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice dla obszaru obejmującego rejon składowiska odpadów

13          Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż za cenę obniżoną na rzecz Skarbu Państwa - Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach nieruchomości stanowiących własność miasta Gliwice, położonych w Gliwicach przy ul. Strzelców Bytomskich, oznaczonych jako działka nr 405 i działka nr 408, w obrębie Łabędy

14          Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości obejmujących niezabudowane działki nr 790/2 i 792/20, obręb Brzezinka, położonych przy ul. Kozielskiej w Gliwicach, stanowiących własność miasta Gliwice

15          Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości obejmującej działkę nr 1068/6, obręb Szobiszowice, położoną przy ul. Polnej w Gliwicach, stanowiącą własność miasta Gliwice

16          Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie kompleksu nieruchomości obejmującego działkę nr 1073/2, obręb Trynek, działkę nr 1077/2, obręb Trynek, położonego przy ul. Toruńskiej w Gliwicach, stanowiącego własność miasta Gliwice

17          Projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokali użytkowych i garaży

18          Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu użytkowego nr I przy ul. Kaczyniec 30 w Gliwicach

19          Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na realizację projektu pn. „Czyste powietrze nad Gliwicami – wymiana indywidualnych źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, działanie 4.6: Czyste powietrze, poddziałanie 4.6.1: Czyste powietrze – konkurs

20          Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gliwic przez inne niż miasto Gliwice osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

21          Projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVIII/833/2018 Rady Miasta Gliwice z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli szkół zaocznych, psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych oraz terapeutów pedagogicznych z wyjątkiem nauczycieli zatrudnionych w poradniach psychologiczno-pedagogicznych

22          Projekt uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gliwicach na rok szkolny 2022/2023

23          Projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu przyznawania nagród Prezydenta Miasta Gliwice za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury

24          Projekt uchwały w sprawie przyjęcia apelu do Ministra Zdrowia oraz Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o podjęcie działań zmierzających do poprawy funkcjonowania i kondycji finansowej Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach Sp. z o.o.

25          Projekt uchwały w sprawie oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Gliwice

26          Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami, dotyczącymi wyboru metody naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

27          Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet radnym oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych

28          Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gliwicach

29          Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez radnych.

30          Zamknięcie sesji.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

1 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 18.8µg/m3 PM2.5: 17.0µg/m3