Zasiłek stały z MOPS 2023. Ile wynosi i komu przysługuje?

Zasilek staly z mops

Redakcja

23 października, 2022

Jesteś osobą niezdolną do pracy, masz umiarkowany stopień niepełnosprawności? Jednym ze świadczeń, które mogą ci przysługiwać jest zasiłek stały. Ile obecnie wynosi zasiłek stały z MOPS i dla kogo jest przeznaczony? Podpowiadamy

Zasiłek stały jest specjalnym świadczeniem pomocy społecznej wypłacanym ze środków budżetu państwa. Skierowany jest do najbardziej potrzebujących obywateli, czyli osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

Komu przysługuje zasiłek stały z MOPS?

Zgodnie z art. 37 Ustawy o pomocy społecznej z 12.02.2004 roku zasiłek stały należy się osobie:

  • pełnoletniej, samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
  • pełnoletniej, pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Kryterium dochodowe wynika zaś z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej  
i od 1 stycznia 2022 roku wynosi 776 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 600 zł dla osoby przebywającej w rodzinie.

zasiłek stały z mops 2023


Ile wynosi zasiłek stały w 2023?

Wysokość zasiłku głównie zależy od dochodów danej osoby i zgodnie z polskim prawem nie może być niższa niż 30 złotych. Ostatnia waloryzacja zasiłku stałego miała miejsce 1 stycznia 2022 r. i jego maksymalna kwota wzrosła z 645 zł do 719 zł czyli o 11% w stosunku do 2021 roku.

Kiedy nie przysługuje zasiłek stały?

Zasiłek stały nie przysługuje, jeżeli:

  • osoba otrzymuje specjalny zasiłek opiekuńczy;
  • osoba otrzymuje zasiłek dla opiekuna.
  • osoba otrzymuje rentę socjalną;
  • osoba otrzymuje świadczenie pielęgnacyjne;
  • osoba otrzymuje dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania;

Na jaki okres przyznawany jest zasiłek stały?

Okres, na jaki przyznaje się zasiłek stały, nie został ustawowo uregulowany. Przyjmuje się jednak, że zasiłek przyznaje się na okres ważności orzeczenia o niezdolności do pracy lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. W przypadku osób posiadających stałe orzeczenie lub niezdolnych do pracy z powodu wieku, zasiłek przyznaje się bezterminowo.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

1 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 18.8µg/m3 PM2.5: 17.0µg/m3