Zapomoga z MOPS. Kto może otrzymać pomoc i jakie są rodzaje zasiłków?

Zapomoga z MOPS

Redakcja

13 października, 2022

Jesteś w trudnej sytuacji materialnej i nie masz za co żyć? Zgłoś się po pomoc do ośrodka pomocy społecznej w swojej gminie. Możesz otrzymać różnego rodzaju wsparcie, które dostosowane zostanie do twojej sytuacji. Sprawdź, komu przysługuje zapomoga z MOPS

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne zasoby, możliwości i uprawnienia. Jedną z form pomocy, świadczonych przez MOPS, jest pomoc finansowa w postaci zasiłków. Ustawa o pomocy społecznej z 2020 roku określa szczegółowe kryteria stawiane potencjalnym beneficjentom.

Rodzaje przyznawanych zasiłków. Kto może starać się o zapomogę z MOPS?

Jednym z rodzajów pomocy finansowej jest zasiłek celowy. Jak sama, jego nazwa wskazuje, przyznawany jest z przeznaczeniem na konkretny cel.  Ma zaspokoić najważniejsze potrzeby życiowe, takie jak np.: 

  • pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, opału, odzieży, leków, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, 
  • drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, 
  • a także kosztów pogrzebu.

Zasiłek taki może być też przyznany również na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne, jednak tylko osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Niezależnie od dochodu, zasiłek taki może zostać przyznany także osobie lub rodzinie, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej i może on nie podlegać zwrotowi.

Zasiłek celowy w 2022 roku wynosi maksymalnie 776 zł dla osoby samotnie gospodarującej lub 600 zł dla osoby w rodzinie.

Kolejną formą pomocy jest zasiłek okresowy. Przysługuje on w szczególności ze względu na niepełnosprawność, długotrwałą chorobę, bezrobocie, lub oczekiwanie na nabycie uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Wysokość zasiłku okresowego jest uzależniona od kryterium dochodowego oraz osiąganego dochodu. Oblicza się ją indywidualnie, biorąc pod uwagę to czy zasiłek dotyczy osoby samotnie gospodarującej czy rodziny. Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

zapomoga z mops


Zasiłek stały to z kolei forma pomocy finansowej, która przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Niezdolność do pracy z powodu wieku dotyczy osób, które ukończyły 60 lat w przypadku kobiet oraz 65 lat w przypadku mężczyzn, natomiast całkowita niezdolność do pracy odnosi się do osób posiadających i legitymujących się grupą inwalidzką I bądź II lub znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Kwota przyznanego zasiłku nie może być niższa niż 30 zł oraz nie może przekroczyć 719 zł miesięcznie.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

19 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 7.6µg/m3 PM2.5: 5.6µg/m3