Wykonawca tłumaczy, dlaczego wstrzymał modernizację w bytomskich budynkach

IMG 8551 kopia
Kastelik

Szymon Kastelik

2 listopada 2022

W połowie października UM Bytom przekazał informację o wstrzymaniu kilku kluczowych prac termomodernizacyjnych budynków wielorodzinnych. Wykonawca zszedł z placu budowy. Spółka wykonująca to zadanie tłumaczy, że zamawiający nie chciał podwyższyć wynagrodzenia na umowie, które wynikało z nagłego wzrostu cen.

14 października Urząd Miasta w Bytomiu poinformował, że wykonawca termomodernizacji w budynkach przy ul. Żeromskiego 6 i 14, Miętkiewicza 5 i 7 oraz Witczaka 83 i 85  wstrzymał realizację prac i  pomimo wezwań  zszedł z placu budowy. Umowa z wykonawcą została rozwiązana i rozpoczęto prace zmierzające do wyłonienia nowej firmy, która dokończy realizację projektu.

Mimo rozmów, wezwań do wznowienia prac, a także konieczności poniesienia przez wykonawcę kar z tytułu odstąpienia od umowy, firma zeszła z placu budowy i nie kontynuuje rozpoczętych już prac. Dlatego będziemy poszukiwać nowego wykonawcy, który dokończy realizację prac i zapewniamy wsparcie dla mieszkańców - mówi Michał Bieda zastępca prezydenta Bytomia.

Lokatorom, którzy mają umowy najmu, a także osobom z niepełnosprawnościami oraz rodzinom z dziećmi zapewnimy grzejniki elektryczne, które umożliwią ogrzanie lokali mieszkalnych, w których nie zostały jeszcze zakończone prace związane z instalacją ogrzewania. Lokatorzy mogą też liczyć na obniżkę czynszu o 10% - dodaje wiceprezydent Michał Bieda.

Firma Grupa - AM Michał Ostry Sp. k. realizowała dla Bytomskich Mieszkań inwestycję na łączną kwotę ponad 5,7 mln zł, obejmującą termomodernizację oraz zmianę systemów ogrzewania w nieruchomościach przy ul. Żeromskiego 6 i 14, Witczaka 83 oraz 85, a także ul. Miętkiewicza 5 i 7 znajdujących się w Śródmieściu.

Jednak według wykonawcy Michała Ostrego winnym zaprzestania prowadzenia prac jest zamawiający, czyli miasto. Grupa - AM Michał Ostry Sp. k. od kilku miesięcy domagała się podwyższenia wynagrodzenia umownego. Powodem był nagły wzrost cen spowodowany inflacją, pandemią i kryzysem gospodarczym. 

- Oferty na modernizację i remonty wyżej wymienionych budynków zostały skalkulowane na podstawie cen obowiązujących w trzecim kwartale 2020 roku, a zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający (Gmina Bytom - Bytomskie Mieszkania) w tamtym okresie nie mogły i nie przewidywały drastycznego wzrostu cen na rynku budowlanym jaki nastąpił na przełomie lat 2021/2022 i jaki obserwujemy obecnie - tłumaczy Michał Ostry. Wykonawca utrzymuje, że w kwietniu i czerwcu zwrócił się do zamawiającego z prośbą o ustalenie warunków waloryzacji umowy. Jednak nie dostał odpowiedzi. Do pierwszego spotkania doszło w lipcu, a do następnego we wrześniu. Ale miasto nie złożyło zobowiązującej propozycji.

- W dniu 31.07.2022 doszło do pierwszego spotkania ws. waloryzacji kontraktu, Wykonawca zaproponował sposób waloryzacji; propozycja pozostała bez odpowiedzi ze strony Zamawiającego. Dopiero w dniu 16.09.2022 r. Zamawiający na spotkaniu z Wykonawcą wyraził jakiekolwiek głębsze zainteresowanie tematem waloryzacji wynagrodzenia, nie podejmując jednak żadnego wiążącego zobowiązani - dodaje Michał Ostry. 

Mimo trudności związanych z realizacją inwestycji, prowadziliśmy rozmowy z wykonawcą w sprawie kontynuowania robót i waloryzacji wynagrodzenia. Wskazaliśmy, jakie dokumenty są konieczne do wykazania jej wysokości, jednak Grupa - AM Michał Ostry sp.k nigdy nam ich nie przekazała. Wezwaliśmy również pisemnie wykonawcę do podjęcia prac. Wobec braku jakiejkolwiek reakcji ze strony przedsiębiorcy, Bytomskie Mieszkania odstąpiły od umowy - mówi p.o. dyrektora Bytomskich Mieszkań Magdalena Górak.

Bytomskie Mieszkania zobowiązały wykonawcę, który zaprzestał realizacji prac, do inwentaryzacji wykonanych już robót. Wykonawca ma jednak inne zdanie w tej sprawie. - Wobec kilkumiesięcznej bezczynności Zmawiającego w kwestii waloryzacji wynagrodzenia i spowodowanego tym zagrożenia niewypłacalnością, Spółka jako Wykonawca złożyła Zmawiającemu oświadczenia o odstąpieniu od poszczególnych umów z uwagi na rażący brak współdziałania Zamawiającego i jednocześnie wezwała Zamawiającego do przystąpienia do inwentaryzacji wykonanych robót, Zmawiający nie przystąpił do inwentaryzacji robót w terminach w umowach przewidzianych i tym samym Wykonawca dokonał jednostronnej inwentaryzacji robót - komentuje Ostry i dodaje, że spółka odpowiada na wszelką korespondencję ze strony Bytomskich Mieszkań, a przedstawiciele Spółki pozostają w stałym kontakcie z pracownikami Bytomskich Mieszkań.

Inwestycja oprócz termomodernizacji oraz zmiany systemów ogrzewania obejmuje też wykonanie kompletnej wymiany wszystkich instalacji w budynkach, remont klatek schodowych, a także wydzielenie łazienek w lokalach mieszkalnych.

Cześć robót realizowanych przez wykonawcę m.in. w budynkach przy ul. Żeromskiego 6 i 14 była na bardzo zaawansowanym etapie. Przedsiębiorca nie tylko wykonał dokumentację projektową, uzyskał prawomocne pozwolenie na budowę, ale przede wszystkim zrealizował już część prac związanych z termomodernizacją tj. wymienił stolarkę, częściowo docieplił dachy, ściany i stropu budynków oraz rozpoczął wymianę instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej i gazowej - mówi p.o. dyrektora Bytomskich Mieszkań Magdalena Górak.

Najbardziej zaawansowany stan prac termomodernizacyjnych był w budynkach przy ul. Żeromskiego 6 i 14. W budynku przy ul. Żeromskiego 6 praktycznie wszystkie prace zakończono zgodnie z planem. Z kolei w budynku przy Żeromskiego 14 stan realizacji instalacji, robót ogólnobudowlanych, wymiany źródeł ciepła, stolarki okiennej czy prac dociepleniowych był na poziomie blisko 70%. Z kolei w pozostałych budynkach przy ul. Miętkiewicza i Witczaka wykonawca również rozpoczął prace budowlane.

 

Bytomskie Mieszkania zobowiązały wykonawcę, który zaprzestał realizacji prac, do inwentaryzacji wykonanych już robót. Po jej przeprowadzeniu jednostka ogłosi nowe postępowanie, w ramach którego wyłoniony zostanie nowy wykonawca, który dokończy realizację prac.

"Przeprowadzimy inwentaryzację przewodów kominowych i źródeł ciepła. Po jej przeprowadzeniu rozpoczniemy realizację najpilniejszych prac na koszt Bytomskich Mieszkań oraz przeprowadzimy postępowanie mające na celu wyłonienie nowego wykonawcy" - mówi p.o. dyrektora Bytomskich Mieszkań Magdalena Górak.

 

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

1 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 9.8µg/m3 PM2.5: 8.4µg/m3