W Gliwicach zawyją syreny. Spokojnie, to tylko przegląd! Co oznaczają sygnały alarmowe?

Syreny alarmowe

Redakcja

8 czerwca 2024

W czerwcu w Gliwicach mogą być testowo uruchamiane syreny alarmowe. Powód? Konieczność przeprowadzenia przeglądu tych urządzeń, które wchodzą w skład systemu wczesnego ostrzegania. Testy mają polegać na uruchomieniu wybranych syren w różnych częściach miasta i krótkotrwałej (najczęściej kilkusekundowej) próbie głośności.

Utrzymanie w sprawności systemu wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach jest bardzo ważne. Z tego powodu syreny poddawane są kontroli, konserwacji i ewentualnej naprawie – podkreśla Centrum Ratownictwa Gliwice.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, uruchomienie testowe systemu musi być poprzedzone podaniem stosownej informacji do publicznej wiadomości z 24-godzinnym wyprzedzeniem, za pomocą środków masowego przekazu.

Co oznaczają sygnały alarmowe?

Ogłoszenie alarmu stanowi sygnał modulowany trwający trzy minuty, natomiast odwołanie alarmu to sygnał ciągły także trzyminutowy. Poza alarmowaniem w sytuacji zagrożenia, system jest wykorzystywany w trakcie ćwiczeń i testów oraz w celu upamiętnienia ważnych wydarzeń, poprzez nadawanie sygnału treningowego (trwającego 1 minutę).

W przypadku usłyszenia sygnału alarmowego należy postępować zgodnie z poleceniami podawanymi w komunikatach nadawanych poprzez środki masowego przekazu lub syreny alarmowe oraz powiadomić inne osoby o zagrożeniu. Kierowcy prowadzący pojazd w chwili ogłoszenia alarmu powinni go zatrzymać w takim miejscu, aby nie blokował ciągów komunikacyjnych. Ważnym elementem powiadamiania ludności o zagrożeniach w nagłych sytuacjach są również SMS-owe alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w ramach systemu ALERT-RCB.

Pamiętaj! Nie wpadaj w panikę!

  • Jeżeli usłyszysz dźwięk syreny alarmowej, włącz radio lub telewizor na lokalną stację, słuchaj komunikatów o zagrożeniu i postępuj zgodnie z poleceniami.
  • Sprawdź miejsca pobytu domowników i osób z najbliższego otoczenia, poinformuj ich o niebezpieczeństwie.
  • Gdy jesteś poza domem, skontaktuj się z najbliższymi, informując ich o sytuacji, miejscu swego pobytu oraz o sposobie dalszego kontaktowania się.


powiązane artykuły:

Syreny
Lokalne 10 kwietnia 2022

Pomimo braku zgody prezydenta Katowic, w stolicy województwa śląskiego zawyły w niedzielę rano syren

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

21 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 6.0µg/m3 PM2.5: 5.4µg/m3