W czwartek sesja Rady Miasta Gliwice. Poznaj porządek obrad

Ratusz dji 0013 fot neumann 0 0

Redakcja

7 września, 2022

Sesja Rady Miasta, podczas której gliwiccy radni spotkają się by obradować nad ważnymi dla miasta sprawami, odbędzie się w czwartek 8 września o godz. 15.00 w Ratuszu na Rynku.

Porządek obrad sesji nr XXXIX/2022:

1     Otwarcie sesji.

2     Stwierdzenie prawomocności obrad.

3     Przyjęcie protokołu sesji z dnia 14 lipca 2022 r.

4     Komunikaty.

5     Informacja o pracy Prezydenta Miasta.

6     Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice.

7     Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu miasta Gliwice na 2022 rok.

8     Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Gliwice.

9     Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Gliwice opłaty targowej oraz określenia wysokości stawek dziennych opłaty targowej.

10   Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze miasta Gliwice.

11   Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i przystanków na terenie dworca autobusowego, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Gliwice oraz ustalenie warunków i zasad korzystania z tych obiektów.

12   Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad nawiązywania stosunków najmu lokali użytkowych pozostających w dyspozycji Miasta Gliwice oraz zasad polityki czynszowej za lokale użytkowe.

13   Projekt uchwały w sprawie zaliczenia nowo wybudowanego odcinka drogi, od ul. Tarnogórskiej do ul. Chałubińskiego w Gliwicach do kategorii dróg publicznych - gminnych oraz ustalenia jego przebiegu.

14   Projekt uchwały w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice".

15   Projekt uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości obejmującej działkę nr 181/3 i działkę nr 181/4, obręb Niepaszyce Północ, oraz kompleksu nieruchomości obejmującego działki nr 181/2, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, obręb Niepaszyce Północ, położonych w rejonie ul. Staromiejskiej w Gliwicach, stanowiących własność miasta Gliwice.

16   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części nieruchomości obejmującej działki nr 152/1, 152/2, 152/3, 152/4, 152/5, 152/6, 152/8, obręb Niepaszyce Północ, położonej przy ul. Starogliwickiej w Gliwicach, stanowiącej własność miasta Gliwice.

17   Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa własności nieruchomości obejmującej działki nr 634/1, 634/2, 634/3, 634/4, 634/5 oraz 634/6, obręb Żerniki, położonej przy ul. Granicznej w Gliwicach, stanowiącej własność miasta Gliwice.

18   Projekt uchwały w sprawie sprawie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Gliwice z perspektywą do 2040 r.

19   Projekt uchwały w sprawie pomników przyrody.

20   Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej spółce SIM Śląsk Północ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

21   Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.

22    Projekt uchwały w sprawie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wprowadzenia obowiązku dodatkowego oznakowania taksówek zarejestrowanych na terenie gminy Gliwice.

23   Projekt uchwały w sprawie przyjęcia wystąpienia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej.

24   Sprawy różne i wolne wnioski zgłaszane przez radnych.

25   Zamknięcie sesji.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-3 o

katowice

Jakość powietrza jest średnia.

PM10: 43.9µg/m3 PM2.5: 34.2µg/m3