Umowa zlecenie wzór: Praktyczny przewodnik po umowach zlecenia na rok 2024 (doc i pdf)

Umowa zlecenie wzor 2024

Redakcja

10 lipca 2024

Umowa zlecenie to popularna forma zatrudnienia w Polsce, szczególnie wśród studentów, freelancerów oraz osób wykonujących prace dorywcze. Wzór umowy zlecenie jest często poszukiwany przez osoby, które chcą mieć pewność, że została ona zawarta zgodnie z obowiązującym prawem oraz że chroni ich interesy. W tym artykule przyjrzymy się, czym jest umowa zlecenie, jakie elementy powinna zawierać oraz jak wygląda typowy wzór umowy zlecenie.

Czym jest umowa zlecenie?

Umowa zlecenie to cywilnoprawna forma zatrudnienia regulowana przez Kodeks cywilny. Jest to porozumienie między zleceniodawcą a zleceniobiorcą, w którym zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania określonej pracy na rzecz zleceniodawcy, a zleceniodawca zobowiązuje się do wypłacenia za tę pracę wynagrodzenia. Umowa zlecenie różni się od umowy o pracę przede wszystkim tym, że nie jest uregulowana w Kodeksie pracy, co oznacza mniejszą ochronę praw pracowniczych oraz brak obowiązku stosowania się do przepisów dotyczących minimalnego wynagrodzenia, urlopów czy zwolnień lekarskich.

Zalety i wady umowy zlecenie

Umowa zlecenie ma swoje zalety i wady. Zaletą jest elastyczność – umowa może być zawarta na dowolny okres, a zleceniobiorca ma większą swobodę, organizując swój czas pracy. Wadą może być brak stabilności oraz mniejsza ochrona praw pracowniczych w porównaniu do umowy o pracę.

Elementy umowy zlecenie

Potrzebny Ci taki dokument jak umowa zlecenie wzór? W dalszej części artykuły znajdziesz szablon, teraz przeanalizujmy najważniejsze elementy umowy zlecenia. Zapewniają one ochronę interesów obu stronom.

Strony umowy

W umowie zlecenie należy dokładnie określić strony umowy, czyli zleceniodawcę oraz zleceniobiorcę. Wzór umowy zlecenie powinien zawierać pełne dane identyfikacyjne obu stron, takie jak:

 • Imię i nazwisko
 • Miejsce zamieszkania
 • Numer PESEL
 • Numer NIP (jeśli dotyczy).

Przedmiot umowy

Kolejnym ważnym elementem jest dokładne określenie przedmiotu umowy, czyli rodzaju pracy, którą zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać. Wzór umowy zlecenie powinien zawierać szczegółowy opis zadań oraz ewentualne wymagania dotyczące ich wykonania.

Wynagrodzenie

W umowie zlecenie należy jasno określić wysokość wynagrodzenia oraz sposób jego wypłaty. Wzór umowy zlecenie powinien zawierać informacje na temat:

 • stawki godzinowej lub ryczałtowej,
 • terminu wypłaty wynagrodzenia,
 • sposobu wypłaty (przelew bankowy, gotówka).

Termin wykonania zlecenia

W umowie zlecenie warto również określić termin, kiedy zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać powierzone zadania. Może to być konkretny dzień, tydzień, miesiąc lub inny okres, w zależności od rodzaju pracy.

Wzór umowy zlecenie: szablon

Dostępność wzorów umowy zlecenie jest szeroka, a ich znalezienie nie stanowi większego problemu. Warto jednak zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów, które powinien zawierać każdy wzór umowy zlecenie. Poniżej przedstawiamy przykładowy wzór umowy zlecenie, który można dostosować do indywidualnych potrzeb.

Przykładowy wzór umowy zlecenie można znaleźć na inewi.pl

Oto przykładowy wzór umowy zlecenie, który można wykorzystać jako szablon do stworzenia własnej umowy:

UMOWA ZLECENIE

zawarta w dniu [data] w [miejsce] pomiędzy:

 1. [Imię i nazwisko zleceniodawcy], zamieszkałym w [adres], PESEL [numer PESEL], NIP [numer NIP] (zwanym dalej „Zleceniodawcą”),

a

 1. [Imię i nazwisko zleceniobiorcy], zamieszkałym w [adres], PESEL [numer PESEL], NIP [numer NIP] (zwanym dalej „Zleceniobiorcą”).
 • 1. Przedmiot umowy

Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania następujących zadań: [opis zadań].

 • 2. Wynagrodzenie

Za wykonanie powierzonej pracy Zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w wysokości [kwota] złotych brutto, płatne na rachunek bankowy nr [numer rachunku] w terminie [termin wypłaty].

 • 3. Termin wykonania zlecenia

Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać powierzone zadania w terminie do dnia [data].

 • 4. Obowiązki stron
 1. Zleceniodawca zobowiązuje się do [obowiązki zleceniodawcy].
 2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do [obowiązki zleceniobiorcy].
 • 5. Rozwiązanie umowy

Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem [okres wypowiedzenia] dniowego okresu wypowiedzenia.

 • 6. Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
 2. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zleceniodawca: ________________________

Zleceniobiorca: ________________________

Ten wzór umowy zlecenie można dostosować do indywidualnych potrzeb, dodając lub modyfikując zapisy zgodnie z wymaganiami obu stron. Warto pamiętać, że dobrze przygotowany wzór umowy zlecenie może pomóc uniknąć nieporozumień i konfliktów w trakcie współpracy.

Umowa zlecenie wzor 2024

Umowa zlecenie wzor 2024

powiązane artykuły:

DSC 0708
Biznes i gospodarka 1 marca 2024

Województwo Śląskie podpisało z Newagiem umowę na dostawę nowoczesnych składów dla Kolei

Tgv 2719564 1920
27 kwietnia 2021

Koncern Alstom podpisał kontrakt z niemieckim przewoźnikiem LNVG na dostawę 34 piętrowych pociągów.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

20 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 6.3µg/m3 PM2.5: 5.7µg/m3