Studniówki 2022. Bez osób towarzyszących i w maseczkach?

Tailor ga8f9e3bdd 1920
Kastelik

Szymon Kastelik

25 grudnia, 2021

Zbliżają się studniówki, czyli bale o których marzą przyszli maturzyści. Instytucje rządowe wydały wytyczne dotyczące organizacji studniówek w okresie pandemii.

Zbliża się okres studniówkowy dla uczniów, którzy w 2022 roku zdają maturę. Rok temu wielu przyszłych maturzystów musiało zapomnieć o pięknym balu z powodu obostrzeń. Teraz wydaje się, że organizacja zabawy studniówkowej jest możliwa. Dlatego Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i sanepidem przygotował wytyczne dla szkół dot. organizacji studniówek. Dokument ma kilka stron i określa zasady organizacji balu zarówno w budynku szkoły, jak i w podmiotach gastronomicznych. 

O czym należy pamiętać? Organizator powinien uwzględnić obowiązujące od 1 września 2021 r. Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz  dostosować zasady organizacji studniówki do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności: Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 ze zm.),; Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku
kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 351 ze zm.).

Wytyczny dają pewną dowolność organizatorom (w przypadku studniówek szkołom i radą rodziców). - Rekomenduje się taką organizację uroczystości, która ograniczy kontakty z osobami niebędącymi uczestnikami danej studniówki - czytamy w wytycznych. Przy stolikach powinni siedzieć uczniowie jednej klasy. Instytucje rządowe zalecają też regularna dezynfekcje pomieszczeń i ich wietrzenie. Organizatorzy powinni przemyśleć także obowiązek maseczek. Wytyczne przewidują i zalecają również studniówki bez udziału osób towarzyszących, które nie są uczniami szkoły.

Oczywiście w dokumencie uwzględniono to, że w zabawie nie powinni uczestniczyć nauczyciele i uczniowie z objawami choroby lub zakażeni. Wytyczne podzielone zostały na dwie części: studniówka w szkole i poza szkołą. W tej pierwszej czytamy:

Podmioty gastronomiczne

 1. Stosują się do aktualnych przepisów prawa – ustanowionych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 2. Stosują się do wytycznych przygotowanych dla podmiotów gastronomicznych oraz wytycznych dotyczących organizacji imprez (w tym wesel i przyjęć) i spotkań okolicznościowych w trakcie epidemii SARS-CoV-2. Zaleca się także skorzystanie w odpowiednim zakresie z wytycznych dla pozostałych branż.
 3. Śledzą oraz stosują się do komunikatów oraz wytycznych publikowanych na rządowej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/koronawirus oraz stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego: https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci.
 4. Informują gości i obsługę, że w studniówce nie mogą brać udziału osoby chore na COVID-19, zakażone SARS-CoV-2, przebywające w kwarantannie, izolacji, przejawiające objawy chorobowe ze strony układu oddechowego.
 5. Pozyskują informację o liczbie uczestników studniówki.
 6. Informują gości o wytycznych dotyczących wszelkich ustalonych zasad obowiązujących w miejscu studniówki.
 7. Pracownicy podmiotu i obsługa zakrywają usta i nos przy pomocy maseczki.
 8. Podmiot organizuje i realizuje usługę gastronomiczną zgodnie z obowiązującymi zaleceniami służb sanitarnych.
 9. Podmiot monitoruje przestrzeganie procedur oraz wytycznych przez pracowników i uczestników studniówki.
 10. Organizator traktuje uczestnika studniówki (ucznia, osobę towarzyszącą, nauczyciela, rodzica ucznia) – o ile nie otrzymał informacji (zaświadczenia zaszczepienia lub wyzdrowienia, w tym od rodzica ucznia niepełnoletniego) – jako niezaszczepionego i uwzględnia go w organizacji studniówki jako osobę, na którą nałożono limity. Warto, więc przekazać informację o zaszczepieniu organizatorowi uroczystości.

 

Inne obiekty

 1. Stosują się do aktualnych przepisów prawa – ustanowionych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 2. Stosują zasady określone w części ogólnej niniejszych wytycznych.
 3. Śledzą oraz stosują się do komunikatów oraz wytycznych publikowanych na rządowej stronie internetowej https://www.gov.pl/web/koronawirus oraz stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego: https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci.
 4. Organizatorzy zewnętrzni i obsługa powinni zakrywać usta i nos przy pomocy maseczki.
 5. Stosują się do wytycznych przygotowanych dla podmiotów gastronomicznych oraz wytycznych dotyczących organizacji imprez (w tym wesel i przyjęć) i spotkań okolicznościowych w trakcie epidemii SARS-CoV-2. Zaleca się także skorzystanie w odpowiednim zakresie z wytycznych dla pozostałych branż.

 

A oto wytyczne do zabawy w szkole:

Studniówka w budynku szkoły

 

Za szkolnym charakterem spotkania przemawia fakt, że podczas studniówki uczniowie uczą się kulturalnego uczestnictwa w uroczystości i spędzania czasu w formie zabawy. Studniówka to także wydarzenie, na którym uczniowie mogą zaprezentować swoje zdolności artystyczne w programie kulturalnym opracowanym wspólnie z wychowawcami. Może to być element działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły

 

 1. Uroczystości studniówkowe nie mogą odbywać się w przypadku przejścia nauczania na naukę zdalną/hybrydową spowodowaną wzrostem zachorowań na COVID-19 wśród społeczności szkolnej bądź zawieszenia nauczania lub przejścia na naukę zdalną wynikającą z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 2. W uroczystości mogą brać udział osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nie obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 3. Stosowane są ogólne Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r. na terenie szkoły, w tym dotyczące higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni oraz gastronomii, postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia uczniów i pracowników.
 4. Szkoła dysponuje pełną listą gości i obsługi imprezy wraz z kontaktami, którą w razie potrzeby udostępni organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 5. Należy poinformować wszystkich uczestników studniówki (uczniów, osoby towarzyszące, rodziców, pracowników szkoły) o wytycznych dotyczących przebywania na terenie szkoły oraz dodatkowych wytycznych związanych z organizacją studniówki.
 6. Przy wejściu do budynku należy zamieścić informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Należy umożliwić wszystkim osobom skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk oraz regularnie napełniać dozowniki. Rekomenduje się, aby uczestnicy po wejściu do budynku w pierwszej kolejności umyli ręce wodą z mydłem. Należy zapewnić płyn dezynfekcyjny w sali jadalnianej i przy toaletach.
 7. Należy wietrzyć sale, miejsce do spożywania posiłków oraz części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, a sale do tańczenia częściej.
 8. W przypadku ograniczenia uroczystości do uczniów danej szkoły rekomenduje się, aby przy stoliku siedziały razem osoby z jednego oddziału/klasy.
 9. Rekomenduje się zwiększoną częstotliwość (co godzinę) czyszczenia i dezynfekcji powierzchni dotykowych (tj.: poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł) oraz miejsc wspólnie użytkowanych (tj.: toalety, podłogi, blaty).

 

 

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

19 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 18.9µg/m3 PM2.5: 14.6µg/m3