Służba Celno-Skarbowa poszukuje pracowników. Czeka 80 etatów

Uyuytreygf

Redakcja

12 września, 2022

Służba Celno-Skarbowa poszukuje kandydatów do pracy w śląskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Katowicach. Czeka 80 etatów, aplikować można do 20 września.

Funkcjonariuszem może zostać osoba, która spełnia niezbędne wymagania. Jest obywatelem polskim, korzysta z pełni praw publicznych, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiada wykształcenie co najmniej średnie, cieszy się nieposzlakowaną opinią, której stan zdrowia pozwala na pełnienie służby na określonym stanowisku. Ale też osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2141), ani nie była ich współpracownikiem.

Wymagania dodatkowe to posiadanie czynnego prawo jazdy kat. B, odznaczanie się dobrą sprawnością fizyczną umożliwiającą szkolenia z zakresu środków przymusu bezpośredniego i umiejętność pracy pod presją czasu oraz odporność na stres.

Jak aplikować? 
Niezbędne dokumenty to:
- kwestionariusz osobowy, wg wzoru, który znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Izby Administracji Skarbowej w Katowicach http://www.slaskie.kas.gov.pl w zakładce Izba Administracji Skarbowej w Katowicach / Ogłoszenia / Nabór / Wzory oświadczeń,
- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe,
- kopie świadectw pracy/służby z poprzednich miejsc pracy/służby, o ile osoba pozostawała w stosunku pracy/służby,
- oświadczenie dot. pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami – należy wypełnić, jeśli kandydat urodził się przed 1 sierpnia 1972 roku - wzór oświadczenia znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Izby Administracji Skarbowej w Katowicach http://www.slaskie.kas.gov.pl w zakładce Izba Administracji Skarbowej w Katowicach / Ogłoszenia / Nabór / Wzory oświadczeń. 

Służba Celno-Skarbowa zachęca do aplikowania za pośrednictwem formularza elektronicznego systemu eRecruiter pod adresem https://system.erecruiter.pl/FormTemplates/RecruitmentForm.aspx?WebID=267ed1f571ed41e69b60302f7bada543.

Można też złożyć dokumenty w formie papierowej osobiście w kancelarii Izby Administracji Skarbowej w Katowicach ul. Konstantego Damrota 25, 40-022 Katowice lub drogą pocztową na adres: Izba Administracji Skarbowej w Katowicach ul. Konstantego Damrota 25, 40-022 Katowice - w przypadku nadania aplikacji drogą pocztową, za datę złożenia uważa się datę stempla pocztowego. Na kopercie powinien znaleźć się dopisek Postępowanie kwalifikacyjne do służby Celno-Skarbowej.

Termin składania dokumentów upływa 20 września br. 

Jak pisze Służba Celno-Skarbowa, praca w tej formacji daje poczucie stabilizacji zawodowej oraz pozwala na ścieżkę kariery od aplikanta do inspektora. Wysokość uposażenia zasadniczego na stanowisku wynosi 3.981,00 zł brutto - to kwota wynagrodzenia zasadniczego plus dodatek za stopień służbowy oraz dodatki do uposażenia: dodatek za wysługę lat w wysokości od 2 do 25 procent wynagrodzenia zasadniczego po udokumentowaniu co najmniej 2-letniego stażu pracy, inne dodatki do uposażenia przewidziane przepisami oraz po spełnieniu warunków - np. dodatek kontrolerski, dodatek za pracę w godzinach nocnych, dodatek żywieniowy, równoważnik za dojazdy, nagroda roczna, tzw. trzynastka, nagrody jubileuszowe, możliwość przejścia na emeryturę po 25 latach służby, dodatkowy urlop wypoczynkowy po 15 latach służby, możliwość wykupienia ubezpieczenia grupowego, świadczenia socjalne np. dofinansowanie do wypoczynku dla funkcjonariusza i członków jego rodziny, zapomoga - wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, dopłata do kosztów udziału do zajęć kulturalno-oświatowych lub sportowo-rekreacyjnych i innych, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-3 o

katowice

Jakość powietrza jest średnia.

PM10: 43.8µg/m3 PM2.5: 34.1µg/m3