Radni Rybnika apelują do premiera o rozwiązania osłonowe

20a12154

Redakcja

21 listopada 2020

Rada Miasta Rybnika wystosowała apel do premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie rekompensat dla samorządów. Radni chcą, by rząd podjął kompleksowe działania, które wynagrodziłyby samorządom znaczne ubytki dochodów, wynikające m.in. z obniżenia stawki podatku dochodowego od osób fizycznych.

W czwartek 19 listopada rybniccy radni podjęli uchwałę w sprawie wystąpienia z apelem do premiera Mateusza Morawieckiego o podjęcie kompleksowych działań rekompensujących samorządom znaczne ubytki dochodów z tytułu między innymi obniżenia stawek podatku dochodowego od osób fizycznych.

O wpisanie projektu uchwały do porządku obrad wnioskował Przewodniczący Rady Miasta Rybnika, Wojciech Kiljańczyk. Decyzja o wystosowaniu apelu do premiera zapadła podczas środowego posiedzenia Komisji Finansów i Rozwoju.

W piśmie do Prezesa Rady Ministrów rybniccy rajcy wyliczają:

"z oceny skutków regulacji zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że Miasto Rybnik w 2020 roku uzyskało mniej o 27,9 miliona złotych, co znacząco wpłynęło na kondycję finansową naszego miasta oraz na możliwość finansowania zadań w obszarze wydatków bieżących oraz inwestycyjnych".

Jak argumentowano, trudna sytuacja finansowa smorządów wynika ze zmniejszenia środków na zadania zlecone, przy jednoczesnym braku zapewnienia rekompensat. Potwierdzają to raporty Związku Miast Polskich i Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Przez zmianę ustawy o podatku dochodowym Miasto Rybnik straciło 27,9 mln zł. 

W piśmie do Prezesa Rady Ministrów zauważają, że Konstytucja RP stanowi o tym, że jednostkom samorządu terytorialnego zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypadających im zadań, a zmiany w zakresie zadań i kompetencji jednostek samorządu terytorialnego następują wraz z odpowiednimi zmianami w podziale dochodów publicznych.

 

Foto: PAP

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

21 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 5.7µg/m3 PM2.5: 5.0µg/m3