Procedura w przypadku śmierci prezydenta miasta. Kiedy przedterminowe wybory?

Rudaslaskaum

Redakcja

17 czerwca, 2022

Nie żyje prezydent Rudy Śląskiej Grażyna Dziedzic. Oznacza to, że w mieście przeprowadzone zostaną przedterminowe wybory na nowego prezydenta.

W czwartek przed północą władze Rudy Śląskiej poinformowały o śmierci pani prezydent Grażyny Dziedzic. Od wielu miesięcy toczyła walkę z nowotworem. Pomimo ciężkiej choroby do samego końca pracowała aktywnie.

Pomimo tragedii mieszkańcy Rudy Śląskiej zastanawiają się nad tym, co dalej z urzędem prezydenta miasta. Procedura w przypadku śmierci wójta, burmistrza lub prezydenta gminy określona jest w polskim prawie, przede wszystkim w Kodeksie Wyborczym oraz ustawie o samorządach gminnych.

Pierwszym krokiem jest stwierdzenie wygaśnięcia mandatu prezydenta miasta. Stwierdza to komisarz wyborczy, w drodze postanowienia, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu. Postanowienie komisarza wyborczego ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wraz z wygaśnięciem mandatu prezydenta, odwołuje się jego zastępców. W razie konieczności przeprowadzenia wyborów wójta przed upływem kadencji z przyczyn określonych w ustawach, Prezes Rady Ministrów zarządza, w drodze rozporządzenia, wybory przedterminowe w ciągu 90 dni od daty wystąpienia przyczyny przeprowadzenia wyborów przedterminowych. Premier w tej sprawie zasięga opinii Państwowej Komisji Wyborczej. 

Do czasu wybrania nowego prezydenta miasta, jego obowiązki przejmuje osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

0 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 17.9µg/m3 PM2.5: 16.3µg/m3