Od dzisiaj wyższe OC za punkty karne i mandaty

Speedometer g6e8e2a99a 1920

Redakcja

17 czerwca, 2022

Stało się. Od 17 czerwca kierowcy muszą uważać na "głupie" mandaty, ponieważ mogą wpłynąć na wysokość składek ubezpieczenia OC.

Olbrzymie zmiany dla kierowców. Na mocy "ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw" od 17 czerwca firmy ubezpieczeniowe zyskają wgląd do informacji o kierowcach w policyjnej bazie. Oznacza to, że ubezpieczalnie będą wiedziały o naszych mandatach i punktach karnych. 

- Zakładom ubezpieczeń udostępnia się informacje o kierowcach naruszających przepisy ruchu drogowego, popełnionych naruszeniach i przypisanych im punktach - czytamy w ustawie. Dane udostępnione będą za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Ubezpieczyciel będzie miał wgląd do informacji nawet z okresu dwóch lat. 

Od dzisiaj ubezpieczalnie mogą podwyższyć ceny za obowiązkowe ubezpieczenie OC z powodu mandatów i punktów karnych. Nawet jeżeli w swojej historii nie będziemy mieli kolizji, ale w policyjnej bazie pojawią się mandaty i punkty karne, wówczas OC może nas dużo kosztować. 

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2022 roku punkty karne kasowane są dopiero po dwóch latach od momentu opłacenia mandatu. 

Jak informuje Polska Izba Ubezpieczeń:

Precyzyjnie określają to przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym wskazując, że zakładom ubezpieczeń udostępniane będą dane osób, które popełniły naruszenie przepisów ruchu drogowego w następującym zakresie:

 1. a) imię i nazwisko,
 2. b) numer PESEL,
 3. c) sumę punktów przypisanych za naruszenia na podstawie prawomocnego rozstrzygnięcia,
 4. d) informację o sumie punktów, które zostaną ostatecznie przypisane w przypadku potwierdzenia naruszenia prawo-mocnym rozstrzygnięciem,
 5. e) nazwę naruszenia przepisów ruchu drogowego – kwalifikację prawną, rodzaj czynu, datę, godzinę i miejsce jego popełnienia, liczbę punktów przypisanych za naruszenia na podstawie prawomocnego rozstrzygnięcia, a także informację o liczbie punktów, które zostaną ostatecznie przypisane w przypadku potwierdzenia naruszenia prawo-mocnym rozstrzygnięciem,
 6. f) nazwę podmiotu rejestrującego naruszenie,
 7. g) dane pojazdu, którym popełniono naruszenie – rodzaj, markę, model, numer rejestracyjny oraz – w przypadku pojazdów zarejestrowanych za granicą – kraj rejestracji pojazdu,
 8. h) rodzaj prawomocnego rozstrzygnięcia

– w związku z czynnościami zmierzającymi do zawarcia umowy ubezpieczenia, o której mowa w dziale II w grupach 3 i 10 załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1130, 2140 i 2328).

Zakład ubezpieczeń będzie więc widział, jakie wykroczenie zostało popełnione.

Ustawa daje również zakładom ubezpieczeń dostęp do danych o uprawnieniach do kierowania pojazdem silnikowym w zakresie:

 1. a) rodzaju oraz zakresu uzyskanego uprawnienia,
 2. b) daty uzyskania pierwszego uprawnienia, a w przypadku jego cofnięcia – także daty ponownego uzyskania uprawnienia,
 3. c) daty ważności uprawnienia,
 4. d) numeru dokumentu stwierdzającego uprawnienie,
 5. e) ograniczenia dotyczącego uprawnienia,
 6. f) spełniania wymagań dotyczących uprawnień,
 7. g) nazwy organu, który wydał dokument stwierdzający uprawnienie

 

Ustawa określa, o jakich konkretnych naruszeniach przepisów ruchu drogowego (przestępstwach i wykroczeniach) zakłady ubezpieczeń będą miały informacje. Są to:

 • przestępstwa, o którym mowa w Kodeksie karnym m.in: spowodowanie katastrofy, nieumyślne spowodowanie wypadku, prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzenie pojazdu bez uprawnień.
 • wykroczenia, o którym mowa w Kodeksie wykroczeń m.in. spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wykroczenia przeciwko pieszym, jazda pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, prowadzenie nieoświetlonego pojazdu, tamowanie ruchu, niepodporządkowanie się znakom, ograniczeniu prędkości, nieudzielenie pomocy, prowadzenie bez uprawnień, nielegalne dopuszczenie do ruchu, naruszenie innych przepisów PRD, naruszenie przepisów związanych z przejazdami kolejowymi lub nieostrożność poza drogą publiczną.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-1 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 30.5µg/m3 PM2.5: 24.5µg/m3