Otwar­cie Poradni Onko­log­icznej w Szpi­talu Joan­ni­tas w Pszczynie

W szpitalu rusza poradnia onkologiczna

Redakcja

14 maja, 2022

W szpitalu w Pszczynie otwarta została trzecia (po urazowo-ortopedycznej i chirurgii ogólnej) z przyszpitalnych poradni - Poradnia Onkologiczna. Daje ona możliwość diagnozowania chorób nowotworowych, a także wdrażania skutecznych terapii zoptymalizowanych pod kątem chorego oraz opieki nad pacjentami, którzy powinni pozostawać pod kontrolą poradni onkologicznej.

Pszczyńska placówka zapewnia swoim pacjentom kompleksową opiekę specjalistyczną w zakresie m.in.: Geriatrii, Ginekologii i Położnictwa, Neurologii, Anestezjologii, Chirurgii Ogólnej i Laparoskopowej, Chorób Wewnętrznych. W tym tygodniu do dwóch już istniejących poradni specjalistycznych – urazowo-ortopedycznej i chirurgii ogólnej - dołączyła Poradnia Onkologiczna. 

W nowo otwartej poradni Pacjenci będą mieli możliwość sko­rzys­ta­nia z kon­sul­tacji onko­log­icznej bez konieczności przemieszczania się między palcówkami. Zle­cone bada­nia wykona Medy­czne Lab­o­ra­to­rium Diag­nos­ty­czne zna­j­du­jące się w budynku Szpi­tala, a jeżeli lekarz zleci bada­nia TK, USG bądź RTG również wyko­nane one zostaną na miejscu w wyznaczonym terminie.

- Rozwi­jamy się, aby nasi pac­jenci mieli dostęp do kom­plek­sowej diagnostyki, a nowo otwarta Poradnia Onkologiczna z pewnością wpłynie na komfort chorych. Będą oni mogli skorzystać z profesjonalnej opieki specjalistów i wykonać potrzebne badania na terenie naszej placówki – mówi dr Katarzyna Michalik, prezes Szpitala Joannitas.

-Wykrycie nowotworu w początkowym stadium daje duże szanse na całkowite wyleczenie, dlatego tak ważny jest szybki i sprawny proces diagnostyki. Proces ten jest również bardzo istotny w przypadku pacjentów, którzy zakończyli leczenie onkologiczne i powinni pozostawać pod kontrolą poradni onkologicznej. Wymaga to współdziałania wielu specjalistów oraz zastosowania szeregu metod i będzie realizowane teraz także za pośrednictwem naszej przychodni-dodaje. 

Z kon­sul­tacji w poradni onko­log­icznej można sko­rzys­tać bez skierowa­nia, ale trzeba przed­stawić doku­ment lub zaświad­cze­nie potwierdza­jące prawo do bezpłat­nych świad­czeń zdrowotnych:

-aktu­alną legi­t­y­mację ubez­pieczeniową (poświad­cze­nie zakładu pracy ważne jest do końca miesiąca, w którym zostało wystawione plus 30 dni) lub aktu­alne zaświad­cze­nie z zakładu pracy bądź druk ZUS RMUA wydany przez zakład pracy (osoby zatrud­nione na pod­stawie umowy o pracę),

-aktu­alną legi­t­y­mację emeryta lub ren­cisty bądź aktu­alny odcinek emery­tury lub renty (emeryci i renciści),

-legi­t­y­mację KRUS wraz z dowo­dem wpłaty ostat­niej składki na ubez­piecze­nie zdrowotne (rol­nicy oraz inne osoby ubez­piec­zone w KRUS),

-aktu­alne zaświad­cze­nie z powia­towego urzędu pracy (bezrobotni),

-aktu­alny dowód wpłaty składki na ubez­piecze­nie zdrowotne (osoby prowadzące działal­ność gospodarczą),

-umowę zawarta z NFZ wraz z aktu­al­nym dowo­dem opłace­nia składki (osoby ubez­pieczone dobrowolnie),

-zaświad­cze­nie wydane przez Odd­ział Wojew­ódzki Nar­o­dowego Fun­duszu Zdrowia potwierdza­jące prawo do świad­czeń opieki zdrowotnej,

-decyzję wójta (bur­mistrza, prezy­denta) gminy właś­ci­wej ze względu na miejsce zamieszka­nia, potwierdza­jąca prawo do świad­czeń opieki -zdrowotnej,

-zaświad­cze­nie o ubez­piecze­niu z tytułu wychodzenia z bezdomności.

Aby przyspieszyć proces diagnostyczny pacjenci udający się na wizytę do poradni są proszeni o zabranie ze sobą aktualnych wyników badań oraz wpisów i dokumentacji z poprzednich placówek medycznych, w których się leczyli. Rejes­tracja możliwa jest od poniedzi­ałku do piątku pod numerem tele­fonu: 32 611 53 03.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

13 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 1.0µg/m3 PM2.5: 0.7µg/m3