Ministerstwo zezwoliło na zakup węgla gorszej jakości

Coal gfc378afac 1920

Redakcja

5 lipca, 2022

Kryzys energetyczny spowodowany m.in. wojną w Ukrainie odczuwamy coraz bardziej. Pomimo programu dopłat do węgla, czarne złoto nadal jest drogie. Nie pomaga też coraz lepiej funkcjonujący sklep internetowy Polskiej Grupy Górniczej. Dlatego rząd zdecydował się na podjęcie kolejnego kroku.

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw w artykule 6a mówi: Jeżeli wystąpią na rynku nadzwyczajne zdarzenia skutkujące zmianą warunków zaopatrzenia w paliwa stałe, powodujące utrudnienia w przestrzeganiu wymagań jakościowych lub zagrażające bezpieczeństwu energetycznemu Rzeczypospolitej Polskiej, minister właściwy do spraw energii w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu może, w drodze rozporządzenia, na czas oznaczony, nie dłuższy niż 60 dni, odstąpić od stosowania wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3a ust. 2, mając na względzie interes konsumentów oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego.

I właśnie z takiego prawa skorzystała Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska. 28 czerwca wydała rozporządzenia w tej sprawie. - Na podstawie art. 6a ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1315) zarządza się, co następuje: § 1. Odstępuje się przez okres 60 dni od stosowania wymagań określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (Dz. U. poz. 1890). § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia - czytamy w rozporządzenia.

Co to oznacza w praktyce? Przez okres wakacji możemy zaopatrzyć m.in. swoje gospodarstwa domowe w węgiel gorszej jakości, ale zniesienie zakazu nie dotyczy m.in. węgla brunatnego lub mułu. Ponadto należy pamiętać, że wyższość nad tym rozporządzeniem mają uchwały podjęte przez Sejmiki wojewódzkie dotyczące walki ze smogiem. W województwie śląskim uchwała antysmogowa obowiązuje od 2017 roku i nasz region jest liderem w wymianie starych kopciuchów na nowe i ekologiczne piece (w ramach programu Czyste Powietrze). Dlatego mieszkańcy województwa śląskiego nie będą mogli palić węglem gorszej jakości.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

11 o

katowice

Jakość powietrza jest średnia.

PM10: 40.3µg/m3 PM2.5: 32.7µg/m3