Jutro sesja absolutoryjna w Świętochłowicach. Czy prezydentowi udzielone zostanie wotum zaufania?

Jhgfdsadc

Redakcja

12 czerwca, 2022

Zbliża się sesja absolutoryjna Rady Miejskiej w Świętochłowicach. W jej trakcie radni zagłosują nad udzieleniem prezydentowi absolutorium oraz wotum zaufania. Sesja odbędzie się 13 czerwca o godzinie 8:30.

13 czerwca 2022 roku odbędzie się  LIX sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach. Najważniejszymi punktami sesji będzie głosowanie nad udzieleniem prezydentowi wotum zaufania oraz absolutorium.

Przypomnijmy, w ubiegłym roku Rada Miejska nie udzieliła wotum zaufania prezydentowi Danielowi Begerowi. 10 radnych na 20 zagłosowało „za” (potrzebna natomiast jest większość bezwzględna, czyli 11 głosów). Członkiem Rady Miejskiej, który wyłamał się z ówczenej większości był Adam Jankowiak. 

Warto zaznaczyć, że nieudzielenie wotum zaufania w dwóch kolejnych latach pozwala radzie na podjęcie uchwały o przeprowadzeniu referendum. Rada Miejska ma wówczas 14 dni na przegłosowanie takiego projektu uchwały - decyduje wtedy bezwzględna większość głosów ustawowego składu rady.

Porządek obrad LIX sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Świętochłowicach oraz nadania jej statutu.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru miasta Świętochłowice w rejonie ulic: Chorzowskiej, Przemysłowej, Drogowej Trasy Średnicowej oraz zachodniej granicy administracyjnej miasta.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Bytomską, Drogową Trasą Średnicową oraz torami kolejowymi przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej
  w Świętochłowicach nr XV/142/15 z dnia 25 listopada 2015 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej SIM Śląsk Sp. z o.o.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów
  i akcji w spółkach prawa handlowego przez Prezydenta Miasta Świętochłowice.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego SIM Śląsk Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w drodze wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu).
 9. Sprawozdanie z działalności spółek miejskich.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Świętochłowice wotum zaufania.
 11. przedstawienie „ Raportu o stanie gminy Świętochłowice za rok 2021”,
 12. debata nad raportem,
 13. odczytanie projektu uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Świętochłowice wotum zaufania i poddanie go pod głosowanie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za 2021 rok.
 15. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok oraz uchwały
  Nr 4200/V/54/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r. V Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Świętochłowice sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok,
 16. przedstawienie opinii komisji stałych Rady Miejskiej w Świętochłowicach na temat sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za 2021 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego,
 17. rozpatrzenie i ocena sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 r. – dyskusja,
 18. odczytanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Świętochłowice za 2021 rok i poddanie go pod głosowanie.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Świętochłowice z tytułu wykonania budżetu miasta za 2021 rok.
 20. przedstawienie uchwały Nr 1/22 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Świętochłowice za 2021 rok,
 21. przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świętochłowicach,
 22. odczytanie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Świętochłowice z tytułu wykonania budżetu miasta za 2021 rok i poddanie go pod głosowanie.
 23. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym tj. od dnia
  21 maja 2022 r. do dnia 7 czerwca 2022 r.
 24. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski zgłoszone przez radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach.
 25.  Interpelacje i zapytania radnych.
 26. Wolne wnioski, informacje oraz oświadczenia.
 27.  Zakończenie sesji.

powiązane artykuły:

Wotum
Lokalne 13 czerwca, 2022

Prezydent Świętochłowic Daniel Beger bez wotum zaufania – tak zadecydowali radni podczas dzisiejszej

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

13 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 1.8µg/m3 PM2.5: 1.4µg/m3