Jutro kolejna sesja Rady Miejskiej w Bytomiu. Nad czym będą obradować radni?

Csm csm csm bytom 830ca2ed65 84a53ca821 6c60727a09

Redakcja

24 lipca, 2022

Sesja Rady Miejskiej, podczas której bytomscy radni spotkają się, by obradować nad ważnymi dla miasta sprawami, odbędzie się w poniedziałek, 25 lipca o godz. 9:30. Obrady przebiegać będą się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 PORZĄDEK POSIEDZENIA LXIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Wnioski do porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXI sesji Rady Miejskiej w Bytomiu.
 4. Informacja o działalności Prezydenta Miasta.
 5. Ocena zasobów pomocy społecznej miasta Bytomia za rok 2021.
 6. Raport z wykonania Bytomskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr LII/697/21 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie wieloletniej prognozy finansowej miasta Bytomia na lata 2022 – 2046 (R-839).
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową miasta Bytomia na 2022 rok (R-840).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ulic: Dworskiej, Strzelców Bytomskich i Stanisława Witczaka w Bytomiu – etap I (R-837).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie miasta Bytomia w zakresie refundacji kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych wraz z powrotem w roku szkolnym 2022/2023 (R-833).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości położonych na terenie miasta Bytomia (R-836).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Bytomiu przy ul. Racławickiej 17 (R-834).
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XVI/209/19 Rady Miejskiej w Bytomiu w sprawie powołania trzech członków Kapituły „Medalu Miasta Bytomia” przez Radę Miejską w Bytomiu, na wniosek Przewodniczącego Rady Miejskiej, spośród radnych Rady Miejskiej w Bytomiu, na daną kadencję Rady Miejskiej (R-832).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska – apelu do Prezydenta Miasta Bytomia o bezzwłoczne podjęcie działań zmierzających do ograniczenia wydatków Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Bytomiu nie związanych z podstawową działalnością spółki (R-835).
 15. Oświadczenia radnych.
 16. Sprawy organizacyjne.
 17. Zakończenie obrad.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

1 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 12.5µg/m3 PM2.5: 11.4µg/m3