Dziś sesja absolutoryjna w Siemianowicach Śląskich. Czy prezydentowi udzielone zostanie wotum zaufania?

Z MY9 DAAEY Bg XJQI1 D5 Q Gtu1 Nk Au20 t VN84 A y Emt Qd It Ryb YY

Redakcja

23 czerwca, 2022

23 czerwca o godz. 13.00 rozpocznie się XLVI sesja siemianowickiej Rady Miasta. W jej trakcie radni zagłosują nad udzieleniem prezydentowi absolutorium oraz wotum zaufania.

Porządek obrad: 

1. Otwarcie sesji.

2. Zmiany, uzupełnienia porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 26 maja 2022 r.

4. Uhonorowanie osób zasłużonych dla Miasta Siemianowice Śląskie.

5. Informacja Prezydenta Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Skargi, wnioski i petycje wpływające do Rady Miasta.

7. Raport o stanie Miasta Siemianowice Śląskie za 2021 rok.

a. przedstawienie raportu o stanie Miasta Siemianowice Śląskie za rok 2021

b. debata nad raportem

c. podjęcie uchwały 1/XLVI/2022 w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Siemianowice Śląskie wotum zaufania

8. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

a. odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Siemianowic Śląskich o wykonaniu budżetu Miasta Siemianowice Śląskie za 2021 rok oraz wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta za 2021 rok

b. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 rok wraz
z informacją o stanie mienia komunalnego

c. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Siemianowic Śląskich

d. podjęcie uchwał w sprawie:

2/XLVI/2022 – rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Siemianowice Śląskie za 2021 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Siemianowice Śląskie za 2021 rok

3/XLVI/2022 – udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Siemianowice Śląskie

9. Podjęcie uchwał.

4/XLVI/2022 – zatwierdzenia i przyjęcia do realizacji aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w mieście Siemianowice Śląskie

5/XLVI/2022 – uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Srokowiec w Siemianowicach Śląskich

6/XLVI/2022 - zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Siemianowicach Śląskich za rok 2021

7/XLVI/2022 - zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich za rok 2021

10. Przyjęcie planu pracy Rady Miasta na II półrocze 2022 r.

11. Przyjęcie terminarzy posiedzeń i planów pracy komisji stałych Rady Miasta na II półrocze
2022 r.

12. Powołanie Komisji Uchwał na II półrocze 2022 roku.

13. Sprawy informacyjne.

14. Zamknięcie obrad sesji.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-1 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 30.5µg/m3 PM2.5: 24.5µg/m3