Dziś kolejna sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach. Nad czym będą obradować radni?

Csm koalicjaswiony ac34e5af2a

Redakcja

28 kwietnia, 2022

28 kwietnia 2022 r. o godz. 9:30 rozpocznie się LVII sesja Rady Miejskiej w Świętochłowicach.

Porządek obrad LVII sesji Rady Miejskiej w Świętochłowicach w dniu 28 kwietnia 2022 r. o godz. 9:30

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności oraz przyjęcie protokołów z obrad LIV sesji Rady Miejskiej z dnia 24 marca 2022 r., LV sesji Rady Miejskiej z dnia 28 marca 2022 r. oraz LVI sesji Rady Miejskiej z dnia 6 kwietnia 2022 r.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie przez Radę Miejską w Świętochłowicach:
  • informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2021 roku na terenie miasta Świętochłowice,
  • informacji o stanie bezpieczeństwa miasta Świętochłowice w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2021,
  • oceny stanu sanitarnego miasta Świętochłowice za 2021 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LI/410/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Świętochłowice na lata 2022 – 2040.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LI/411/21 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Świętochłowice na 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Świętochłowicach do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji rządowej zleconych gminie dotyczących przyznawania świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Juliusza Ligonia w Świętochłowicach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Świętochłowice 2030.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwały nr XXXVI/422/13 Rady Miejskiej w Świętochłowicach w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Świętochłowice w rejonie ulic Chorzowskiej, Barlickiego i Świdra przyjętego Uchwałą nr V/36/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28.01.2015 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Świętochłowicach, ustalenia jej składu osobowego i zakresu działania.
 12. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.
 13. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie międzysesyjnym tj. od dnia 23 marca 2022 r. do dnia 26 kwietnia 2022 r.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania oraz wolne wnioski zgłoszone przez radnych Rady Miejskiej w Świętochłowicach.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wolne wnioski i oświadczenia.
 17. Zakończenie sesji.

Transmisja z sesji dostępna TUTAJ

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

16 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 14.5µg/m3 PM2.5: 11.5µg/m3