Co dalej z RAFAKO? Spółkę czeka upadłość?

Rafako
Kastelik

Szymon Kastelik

28 listopada, 2023

Co będzie z RAFAKO? Odpowiedzi na to pytanie oczekują m.in. pracownicy tej spółki. W ostatnich tygodniach znów działo się bardzo dużo, ale firma z Raciborza nie przybliżyła się do wyjścia z trudnej sytuacji.

Przypomnijmy, że na początku października z zarządu został odwołany Maciej Stańczuk. Funkcję prezesa otrzymał Dawid Jaworski, a delegatem do zarządu został Michał Sikorski. Według branżowych mediów byli ludźmi "TFI PFR", mniejszościowego udziałowca. Przypomnijmy, że najwięcej udziałów w RAFAKO ma spółka PBG w stanie restrukturyzacji w stanie likwidacji.

Maciej Stańczuk przesłał do mediów oświadczenie, w którym sugerował, że Jaworskiemu nie należy na uratowaniu spółki. Ocenił, że działania podejmowane przez zarząd mają charakter polityczny. 

Nieudane walne

RAFAKO ma wielomilionowe zobowiązanie. Sytuacji nie poprawiło zakończenie sporu z Tauronem. Jaworski forsował konwersję wierzytelności na akcje, bez prawa poboru akcjonariuszy (zwłaszcza PBG w stanie restrukturyzacji w likwidacji) oraz emisję tych akcji skierowaną do PG Energy. To spowodowałoby "rozmycie" udziałów PBG w RAFAKO, na co większościowy udziałowiec nie chciał się zgodzić (bo musi się kierować interesem swoich wierzycieli). Takie działanie pozwoliłoby wejść nowemu inwestorowi, którym miała być spółka PG Energy. 

Na 14 listopada zwołano pierwsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, podczas którego miało zostać przegłosowane następujące uchwały: 

 emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki / pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych / warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki / pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki / zmiany Statutu Spółki, która to emisja warrantów subskrypcyjnych, będzie skierowana wyłącznie do PG Energy Capital Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz PFR Fundusz Inwestycyjny FIZ AN reprezentowany przez PFR TFI S.A. z siedzibą w Warszawie / podwyższenia kapitału zakładowego Spółki / emisji akcji Spółki / pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki / zmiany Statutu Spółki, która to emisja akcji, będzie skierowana wyłącznie do PG Energy Capital Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz PFR Fundusz Inwestycyjny FIZ AN reprezentowany przez PFR TFI S.A. z siedzibą w Warszawie.

Ostatecznie PBG zawnioskowało o przerwę w obradach, która została przyjęta. Kolejne walne zaplanowano na 23 listopada.

Odwołanie prezesa

Nagle, 3 dni przed wznowieniem NWZ Rada Nadzorca RAFAKO zdecydowała o odwołaniu ze składu Zarządu Spółki Dawida Jaworskiego - pełniącego funkcję Prezesa Zarządu Spółki oraz o cofnięciu delegacji członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Michała Sikorskiego do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu Spółki. 

Co ciekawe, kilka godzin przed tą decyzją, RAFAKO zapraszała na... konferencję prasową Dawida Jaworskiego, który miał przedstawić plan uratowania RAFAKO i scenariusz inwestorski.

Kolejna przerwa

Nowym prezesem został Robert Kuraszkiewicz. Na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu, wznowionym 23 listopada... ponownie przegłosowano przerwę. 

- Akcjonariusze PBG S.A. w restrukturyzacji w likwidacji oraz Multaros Trading Company Limited zgłosili żądanie zwołania kolejnego NWZ na dzień 21 grudnia 2023 roku na godzinę 12:00 z porządkiem obrad tożsamym z porządkiem obrad obecnego NWZ - czytamy w komunikacie RAFAKO.

Odstąpiono od podjęcia uchwał i ich rozpatrzenia. Walne ma wrócić jeszcze przed świętami, 21 grudnia. 

- Z uwagi dynamikę stanowisk i głosów akcjonariuszy w kontekście wysokiego progu głosów wymaganego przez Statut RAFAKO (przyjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału z wyłączeniem prawa poboru wymaga większości 90% głosów akcjonariuszy obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu) akcjonariusze nie mieli możliwości skutecznego przegłosowania uchwał dotyczących konwersji zobowiązań RAFAKO na akcje, proponowanych przez poprzedni Zarząd RAFAKO, które co do zasady są popierane przez obecny Zarząd - informuje RAFAKO.

Według nowego zarządu, konwersja zobowiązań RAFAKO na akcje jest niezbędna ale niewystarczająca, żeby uzdrowienia sytuację finansową RAFAKO. - Różnice zdań pomiędzy akcjonariuszami nie dotyczą bowiem samej potrzeby konwersji, tylko konieczności powiązania konwersji z innymi elementami prowadzonego przez RAFAKO procesu inwestorskiego - komentuje zarząd spółki.

Zarząd chce w tym tygodniu rozmawiać ze wszystkimi akcjonariuszami i innych uczestnikami procesu inwestorskiego. Prowadzi też analizę w zakresie analizy bieżącej sytuacji płynnościowej RAFAKO oraz wdrożenia środków operacyjnych mających na celu zapewnienie utrzymania płynności przez spółkę do
czasu dokonania powyższych uzgodnień. 

- W ocenie Zarządu RAFAKO, skuteczne wdrożenie procesu restrukturyzacji, którego koniecznymi elementami jest konwersja zobowiązań oraz pozyskanie inwestora, jest jedynym realnym rozwiązaniem, które pozwoli na skuteczne zabezpieczenie interesów RAFAKO oraz jej kluczowych interesariuszy a zarazem zabezpieczy los Pracowników i ich Rodzin w długoterminowej perspektywie - dodaje zarząd, który jednocześnie apeluje do wszystkich interesariuszy procesu, aby wspierali działania nowego zarządu. 

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

16 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 10.6µg/m3 PM2.5: 10.0µg/m3