Znamy projekt ustawy o Funduszu Transformacji Śląska!

Morawieckislaskilad
Kastelik

Szymon Kastelik

28 lipca, 2022

W końcu poznaliśmy szczegóły Funduszu Transformacji Śląska! Po ponad roku doczekaliśmy się projektu ustawy.

Fundusz Transformacji Śląska to jedno z ustaleń umowy społecznej, którą rząd podpisał ze związkowcami górniczymi w maju 2021 roku. Jednak od tego momentu nikt nie mówił głośno o FTŚ. Dopiero dwa tygodnie temu premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że za niedługo poznamy treść projektu ustawy, na mocy której ma powstać fundusz.

I w końcu województwo śląskie doczekało się tej chwili. Po ponad roku Ministerstwo Rozwoju i Technologii opublikowało 27 lipca 2022 roku w Rządowym Centrum Legislacyjnym "Ustawę o Funduszu Transformacji Śląska". Aktualnie trwa opiniowanie dokumentu. 

Ustawa składa się z 21 artykułów i przede wszystkim opisuje "techniczne" zasady działania funduszu. Nowe przepisy zakładają utworzenie Funduszu Transformacji Śląska Spółki Akcyjnej, z siedzibą w Katowicach.

Art. 2. 1. Do zadań Funduszu należy wspieranie:

1)     procesu transformacji województwa śląskiego;

2)     podmiotów, w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom wygaszania działalności gospodarczej, w tym działalności wydobywczej węgla kamiennego, występującym na terytorium województwa śląskiego oraz poza jego terytorium.

2. Przez transformację województwa śląskiego rozumie się działania zmierzające do zmiany struktury gospodarki województwa śląskiego, w tym zagospodarowanie sektorów nieposiadających potencjału wzrostowego oraz działania zmierzające do podnoszenia konkurencyjności gospodarki tego województwa, z wykorzystaniem istniejącego potencjału i zasobów.

3. Fundusz może wykonywać zadania powierzone mu na podstawie umów lub porozumień zawieranych z organami administracji rządowej, innymi jednostkami wykonującymi zadania publiczne lub jednostkami samorządu terytorialnego.

4. Rada Ministrów może powierzyć Funduszowi realizację rządowego programu udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego, służącego realizacji zadań Funduszu, w szczególności w formach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 lub 2, lub w formach bezzwrotnych.

5. Program rządowy określa w szczególności warunki i okres udzielania przedsiębiorcom wsparcia finansowego, o którym mowa w ust. 4, sposób przygotowania i elementy rocznych planów udzielania tego finansowania oraz sprawozdawczości z ich realizacji.

- czytamy w projekcie.

 

Fundusz ma realizować Strategię Funduszu Transformacji Śląska. Jego działalność gospodarcza ma opierać się na:

- obejmowaniu lub nabywaniu udziałów, akcji, warrantów subskrypcyjnych lub obligacji oraz przystępowaniu do spółek osobowych;

- udzielaniu pożyczek, gwarancji i poręczeń;

- obejmowaniu lub nabywaniu jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych, praw uczestnictwa alternatywnej spółki inwestycyjnej lub instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą

- prowadzeniu innej działalności inwestycyjne.

Minister właściwy do spraw budżetu, na uzasadniony wniosek Funduszu, może przekazać skarbowe papiery wartościowe na podwyższenie kapitału zakładowego Funduszu, jeżeli jest to niezbędne do realizacji jego zadań. . Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych, może udzielać w imieniu Skarbu Państwa poręczenia lub gwarancji spłaty zobowiązań wynikających z kredytów zaciągniętych lub obligacji wyemitowanych przez Fundusz. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, na wniosek Prezesa Funduszu, może udzielić Funduszowi dotacji na realizację zadań. Przychodami Funduszu mogą być dotacje celowe z budżetu państwa i środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi, oraz odsetki od nich, o ile odrębne przepisy lub umowy dotyczące przekazania lub wykorzystania tych środków nie stanowią inaczej.

W skład rady nadzorczej Funduszu wchodzi:

1)     po jednym przedstawicielu: ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, ministra właściwego do spraw budżetu, ministra właściwego do spraw finansów publicznych, ministra właściwego do spraw gospodarki, ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz ministra właściwego do spraw rozwoju wsi;

2)     dwóch przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego;

3)     trzech członków, po jednym z trzech największych organizacji reprezentujących stronę pracowniczą w wojewódzkiej radzie dialogu społecznego utworzonej w województwie śląskim zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z 2020 r. poz. 568 i 2157 oraz z 2021 r. poz. 2445),  jeżeli została utworzona. Zarząd Funduszu składa się z od trzech do pięciu członków, w tym z prezesa zarządu. Członków zarządu, w tym prezesa zarządu, powołuje i odwołuje rada nadzorcza.

- W roku 2023 Prezes Rady Ministrów przeznaczy, z Funduszu Inwestycji Kapitałowych, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933 oraz z 2022 r. 872, 1459 i 1512), środki w wysokości do 500 mln zł na zakup i objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Funduszu, w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy - czytamy w projekcie.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

1 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 4.7µg/m3 PM2.5: 4.4µg/m3