W poniedziałek XLV Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. Poznaj porządek obrad

Csm csm 111447 585628e5b7 4640475705

Redakcja

19 czerwca, 2022

20 czerwca 2022 roku w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego rozpocznie się XLV Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. Początek o godz. 11:00. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

PORZĄDEK OBRAD XLV SESJI SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

1. Otwarcie sesji Sejmiku.

2. Uroczystość związana z ustanowieniem Narodowego Dnia Powstań Śląskich oraz 100-leciem powrotu Górnego Śląska do Polski.

3. Rozpatrzenie proponowanych zmian w porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Sejmiku.

5. Rozpatrzenie Raportu o stanie województwa śląskiego za 2021 rok – debata: - podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Województwa Śląskiego.

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Śląskiego za 2021 rok oraz udzielenie absolutorium Zarządowi Województwa: - podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Śląskiego w 2021 roku oraz sprawozdania finansowego Województwa Śląskiego za 2021 rok (druk VI/544), - podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Województwa Śląskiego z tytułu wykonania budżetu Województwa Śląskiego za rok 2021.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2022-2030.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Województwa Śląskiego na 2022 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w planie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki oświatowe oraz finansowanych z nich wydatków na 2022 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu i Gminie Olsztyn oraz Gminie Janów na realizację zadania pod nazwą „V Jurajskie Zawody Balonowe – Balonowe Mistrzostwa Polski”.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Śląskiego w formie dotacji celowej gminom województwa śląskiego na realizację zadań wybranych w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2022 roku.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych położonych na terenie Miasta na prawach powiatu Żory za cenę niższą niż wartość rynkowa.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny przez Województwo Śląskie części nieruchomości położonych w Jaworzu na rzecz Powiatu Bielskiego.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny przez Województwo Śląskie części nieruchomości położonej w Jaworzu na rzecz Gminy Jaworze.

15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości położonych w Lublińcu.

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powierzenie zadania własnego Województwa Śląskiego pod nazwą Zarządzanie przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi w ciągu dróg wojewódzkich.

17. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji na rynku pracy województwa śląskiego i realizacji zadań w zakresie polityki rynku pracy w 2021 roku.

18. Podjęcie uchwały w sprawie skrócenia okresu polowań na ptactwo łowne: krzyżówkę, cyraneczkę, głowienkę, czernicę, łyskę, gęś gęgawą, gęś zbożową oraz gęś białoczelną na terenie województwa śląskiego w granicach obszarów Natura 2000: Dolina Górnej Wisły PLB240001, Dolina Dolnej Soły PLB120004, Stawy w Brzeszczach PLB120009 oraz Stawy Wielikąt i Las Tworkowski PLB240003.

19. Ocena zasobów pomocy społecznej. Województwo śląskie 2022 – informacja.

20. Sprawozdanie z działalności Zarządu Województwa Śląskiego w okresie pomiędzy sesjami.

21. Interpelacje, zapytania, wnioski, oświadczenia radnych.

22. Zamknięcie sesji Sejmiku.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

1 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 18.8µg/m3 PM2.5: 17.0µg/m3