Rząd przyznaje się do błędu. Proponuje 3 tys. złotych dopłaty do węgla

Premierpgg

Redakcja

19 lipca, 2022

Rząd chce na szybko zmienić przepisy dotyczące dopłat do węgla. Proponuje 3 tysiące jednorazowego świadczenia dla gospodarstw domowych na zakup "czarnego złota".

W poniedziałek w siedzibie Polskiej Grupy Górniczej odbyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera Jacka Sasina z prezesami spółek węglowych i energetycznych. Głównym tematem był brak węgla oraz jego cena. Przypomnijmy, że rząd nakazał Węglokoksowi i PGE zakup aż 4,5 mln ton za granicą. Zakupiony surowiec miałby być sprzedawany przez PGG.

Kolejny problem to wciąż wysokie ceny "czarnego złota" na składach. Ich właściciele nie są chętni na podpisanie umów z rządem dot. dopłat. Prezydent Polski Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 7 lipca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw. Nowe wprawo wprowadza przepis wypłacania rekompensat węgla sprzedawanego po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę. Maksymalna wysokość rekompensaty za sprzedaż 1 tony paliwa stałego sprzedanego dla jednego gospodarstwa domowego nie może wynieść więcej niż 1073,13 zł brutto za tonę. 

Oficjele po spotkaniu w PGG nie chcieli rozmawiać z mediami. Jednak rzecznik rządu Piotr Muller na jednym ze spotkań z mediami przyznał pośrednio, że rząd popełnił błąd i zmieni kwestię dofinansowań do zakupionego węgla. Pieniądze mają trafić do gospodarstw domowych, a nie do właścicieli składów.

I faktycznie, w poniedziałkowy wieczór w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pojawił się nowy projekt ustawy. Zakłada on jednorazowy dodatek do zakupu węgla w wysokości 3 tysięcy złotych.

- Zgodnie z zaproponowanymi przepisami dodatek węglowy przysługiwał będzie gospodarstwu domowemu, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego jest uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438) - czytamy w projekcie.

Wnioski będzie można składać do 30 listopada. Za wypłatę dotacji odpowiedzialne będą gminy, które mają otrzymać środki na ten cel. - Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego zostanie określony w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw energii. Takie rozwiązanie ma na celu odciążenie gmin oraz ujednolicenie formularza. Dodatkową regulacją mającą na celu ułatwienie realizacji wypłat gminom jest przyznawanie dodatku za pomocą informacji, bez konieczności wydawania decyzji administracyjnej. Ponadto, jako narzędzie weryfikacji spełnienia warunków uzyskania dodatku węglowego, gminy mają zyskać dostęp do danych zawartych w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. W sprawach, które nie zostały uregulowane w przedmiotowym akcie, należy stosować przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052). Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku węglowego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Dzięki tej klauzuli organy posiadają uprawnienie do podjęcia odpowiednich czynności w przypadku próby wyłudzenia świadczenia. Z uwagi na fakt, że dodatek węglowym ma za zadanie wsparcie gospodarstw domowych w związku z koniecznością zakupu węgla w sytuacji rosnących jego cel, nie jest zaś dochodem członków tych gospodarstw, projekt przewiduje przepisy zwalniające to świadczenie od podatku dochodowego od osób fizycznych, wyłączające je spod egzekucji, czy skutkujące nieuwzględnianiem go przy obliczaniu wysokości osiągniętego dochodu.

Odpowiedzialnym za projekt jest Ministerstwo Środowiska i Klimatu.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

-4 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 9.7µg/m3 PM2.5: 8.9µg/m3