Ptasia grypa atakuje! Raciborski Lekarz Weterynarii ostrzega!

Animal 4219983 1920

Redakcja

13 stycznia, 2020

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu informuje o nowych ogniskach wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) a także potwierdzonych przypadkach tej jednostki chorobowej u ptaków dzikich na terenie Polski w styczniu 2020 r. Choroba jest także groźna dla ludzi!

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu przypomina, aby zarówno w gospodarstwach przyzagrodowych, utrzymujących drób na własne potrzeby, jak również w większych fermach komercyjnych, utrzymujących drób w systemie zamkniętym, zachowywać daleko idącą ostrożność i zapobiegliwość, poprzez stosowanie odpowiednich środków bioasekuracji, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w tym w szczególności:


– zakazuje się pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
– zakazuje się wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;
– nakazuje się utrzymywanie drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z dzikimi ptakami,
– należy zgłaszać do powiatowego lekarza weterynarii miejsca, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
– nakazuje się utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
– paszę dla ptaków należy przechowywać w sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
– karmienie i pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych w niewoli powinno odbywać się w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
– nakazuje się wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami z budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób, w liczbie zapewniającej zabezpieczenie wejść i wyjść z tych budynków – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym,
– osoby wchodzące do budynków inwentarskich, w których jest utrzymywany drób są zobowiązane do stosowania odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego, przeznaczonych do użytku wyłącznie w danym budynku – w przypadku ferm, w których drób jest utrzymywany w systemie bezwybiegowym
– nakazuje się stosowanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą drobiu zasad higieny osobistej, w tym mycie rąk przed wejściem do budynków inwentarskich,
– nakazuje się oczyszczanie i odkażanie sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu przed każdym ich użyciem,
– osoby, które w ciągu ostatnich 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, powinny powstrzymać się od wykonywania czynności związanych z obsługą drobiu,
– należy przeprowadzać codziennie przegląd stad drobiu wraz z prowadzeniem dokumentacji zawierającej w szczególności informacje na temat liczby padłych ptaków, spadku pobierania paszy lub nieśności.

Ponadto przypomina się że zgodnie z obowiązującym prawem, w celu umożliwienia szybkiej reakcji służb weterynaryjnych na ewentualne wystąpienie choroby oraz zapobieżenie jej dalszemu rozprzestrzenianiu się, hodowcy powinni zgłaszać do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) każde podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej u drobiu, w tym również tego, które może nasuwać podejrzenie wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków.

Niepokój hodowców powinny wzbudzić następujące okoliczności i objawy u ptaków:
– zwiększone padnięcia ptaków w gospodarstwie;
– spadek dziennej produkcji jaj;
– spadek przyjęcia paszy lub wody;
– objawy kliniczne u ptaków: drgawki, skręty szyi, paraliż nóg i skrzydeł, niezborność ruchów, duszność, sinica, wybroczyny, biegunka.

Co to jest ptasia grypa?
To bardzo zaraźliwa choroba wirusowa atakująca wszystkie gatunki ptaków wolno żyjących i domowych (największe straty w hodowlach kur i indyków).

Wirus może przeżyć w środowisku kurnika do 5 tygodni, w mięsie drobiowym nawet 30 dni, dezaktywuje go obróbka termiczna. Wirus jest wrażliwy na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne.

Najczęstszym źródłem zakażenia są ptaki wolno żyjące będące bezobjawowymi nosicielami, a w szczególności migrujące ptaki wodne. Wirus wydalany jest do środowiska  w dużych ilościach z kałem oraz w wydzielinie z oczu i dróg oddechowych.

Do zakażenia dochodzi poprzez kontakt bezpośredni (kontakt z dzikimi ptakami) oraz pośrednio poprzez zanieczyszczone pasze, środowisko, sprzęt, środki transportu i ludzi.

Jakie są objawy choroby u ptaków domowych?
– apatia, objawy nerwowe;
– u drobiu nieśnego – gwałtowny spadek nieśności, miękkie skorupy jaj;
– zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków;
– silne łzawienie i kichanie, duszność;
– biegunka;
– zwiększona śmiertelność – może dochodzić nawet do 100% stada.

Jak zabezpieczyć się przed grypą ptaków?
Należy zwrócić szczególną uwagę na podniesienie poziomu zabezpieczenia epizootycznego oraz przestrzeganie zasad bioasekuracji w gospodarstwie:
– zabezpieczyć obiekty inwentarskie przed dostępem dzikiego ptactwa tak aby nie miało ono kontaktu z ptakami domowymi oraz paszą;
– zabezpieczyć karmidła i poidła przez zanieczyszczaniem ich przez ptaki wolno żyjące;
– zabezpieczyć wejścia do kurników matami dezynfekcyjnymi nasączonymi środkiem dezynfekcyjnym;
– uniemożliwić wstęp osobom postronnym do pomieszczeń inwentarskich dla drobiu, w warunkach fermowych prowadzić rejestr wejść ludzi oraz wjazdów środków transportu;
– stosować jednorazową odzież ochronną podczas czynności wykonywanych na terenie kurnika;
– unikać odwiedzania miejsc w których występują skupiska ptaków – wizytowania innych ferm, kurników, gołębników, targowisk i wystaw drobiu;
– wszystkie zabiegi w zakresie dezynfekcji pomieszczeń, środków transportu ptaków, paszy i UPPZ wykonywać z należytą starannością;
– myć ręce po każdym kontakcie z drobiem;
– produkty pochodzące od drobiu (mięso, jaja)  spożywać po uprzedniej obróbce termicznej.

Ryzyko przeniesienia zakażenia z ptaków na człowieka jest niewielkie, jednak istnieje. Odnotowano przypadki zgonów wśród ludzi, które były spowodowane przez wirus ptasiej grypy, dlatego należy zachować szczególną ostrożność nie tylko wówczas, gdy w kraju występują ogniska ptasiej grypy, ale zawsze, gdy mamy do czynienia z hodowlanymi oraz dzikimi ptakami. Nie należy dotykać padłych ptaków, a każdy taki przypadek powinien zostać zgłoszony odpowiednim służbom.

O każdym niepokojącym przypadku wystąpienia objawów chorobowych u ptaków utrzymywanych w gospodarstwie lub zwiększonych upadków drobiu należy niezwłocznie powiadomić jedną z poniższych służb/instytucji:

1. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu
ul. Katarzyny 6, 47-400 Racibórz,
Tel. 32/415 49 03; telefon alarmowy:  665 829 485

2. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
ul. Reymonta 8b, 47-400 Racibórz
tel. 32/412 06 02; telefon alarmowy: 604-284-392

3. Najbliższy zakład leczniczy dla zwierząt lub lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem.

4. Właściwy terenowo Urząd Gminy lub Urząd Miasta.

Grypa

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

9 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 26.2µg/m3 PM2.5: 21.5µg/m3