Powiat Cieszyński zakończył realizację 3 ważnych zadań remontowo-inwestycyjnych

Jgfhfdfhgf

Redakcja

19 grudnia, 2021

W listopadzie bieżącego roku Powiat Cieszyński zakończył realizację 3 ważnych zadań remontowo - inwestycyjnych o łącznej wartości blisko 8,8 mln zł.

„Remont drogi powiatowej 2602S ul. Góreckiej w Skoczowie na odcinku ok. 175m pomiędzy torami PKP”

Zadanie obejmowało m.in.: remont konstrukcji jezdni o szerokości 7,0 m, remont poboczy utwardzonych destruktem asfaltowym z powierzchniowym utrwaleniem o szerokości 1,0 m, remont zjazdów do przyległych posesji, remont istniejących chodników dla pieszych o szerokości 1,5m, remont (wymianę) wpustów deszczowych wraz ze studniami i przykanalikami, zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej oraz docelową organizację ruchu.

Zadanie prowadzone było przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie.

Roboty budowlane realizowała firma WTÓRBET Sp. z o.o. z Bielska-Białej, natomiast nadzór inwestorski sprawował R. H. KONtrakt mgr inż. Rafał Heller z Międzyświecia.

Przekazanie terenu budowy wyżej wymienionego zadania nastąpiło w dniu 30 czerwca 2021 r., natomiast odbiór zadania przeprowadzono w dniu 9 listopada 2021 r.

Łączna wartość zadania wyniosła: 740 tys. zł.

Zadanie zostało sfinansowane po 50% przez Powiat Cieszyński i Gminę Skoczów.

 

„Przebudowa drogi powiatowej ul. Tuwima w Kaczycach i ul. Korczaka w Kończycach Małych od DW 937 do granicy państwa z Republiką Czeską – część I”.

Zadanie obejmowało m.in. roboty przygotowawcze i pomiarowe, tymczasową organizację ruchu, roboty rozbiórkowe, zabezpieczenie infrastruktury podziemnej (kable energetyczne i oświetleniowe, teletechniczne oraz gazociąg), odwodnienie drogi (przebudowę przepustów pod koroną drogi i pod zjazdami, budowę wodościeku, odtworzenie rowów), modernizację istniejącej kanalizacji, roboty ziemne, krawężniki i obrzeża, warstwy konstrukcyjne i nawierzchnie, pobocze utwardzone destruktem, umocnienie skarp płytami ażurowymi, roboty pozostałe (regulację studzienek, humusowanie), docelową organizację ruchu.

Roboty budowlane realizowała firma EUROVIA POLSKA S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, natomiast Nadzór Inwestorski sprawowała firma Nadzory i Usługi Inwestycyjne Mirosława Łukasik z Wodzisławia Śląskiego.

Przekazanie terenu budowy wyżej wymienionego zadania nastąpiło w dniu 18 lutego 2021 r., natomiast odbiór zadania przeprowadzono w dniu 10 listopada 2021 r.

Zadanie prowadzone było przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie.

Łączna wartość zadania: 4,17 mln zł brutto. Zadanie było realizowane przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych t.j. ok. 2,5 mln zł. Wkład własny sfinansowany zostanie przez Powiat Cieszyński i Gminę Zebrzydowice po około 50%.

 

 „Remont drogi powiatowej 2616 S ul. Stalmacha w Skoczowie na odcinku ok. 0,6 km wraz z elementami przebudowy” (od skrzyżowania z placem Stary Targ do skrzyżowania z Wiślicką).

Zadanie remontowe składało się z 3 części tj.:

  • części dotyczącej remontu drogi, która obejmowała m.in.: remont drogi powiatowej poprzez wykonanie nowej konstrukcji jezdni na długości 0,635km i szerokości 6,0 m; remont, przebudowa i budowa chodnika dla pieszych; przebudowę poboczy o szerokości od 0,75m do 1m, przebudowę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej (kanał główny, studnie rewizyjne, studzienki ściekowe, przykanaliki); przebudowę kolidującej sieci teletechnicznej; wymiana sieci gazowej w jezdni; zabezpieczenie sieci obcych: teletechnicznej i elektroenergetycznej rurami osłonowymi; wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.
  • części dotyczącej przebudowy i budowy sieci wodociągowej własności WZC.
  • części dotyczącej przebudowy i rozbudowy kanalizacji sanitarnej własności SKO-EKO Skoczów.

Roboty budowlane realizowała firma FBSerwis S.A. z siedzibą w Warszawie, natomiast Nadzór Inwestorski sprawowała firma R. H. KONtrakt mgr inż. Rafał Heller z Międzyświecia.

Przekazanie terenu budowy wyżej wymiennego zadania nastąpiło w dniu 25 lutego 2021 r., natomiast odbiór zadania przeprowadzono w dniu 29 listopada 2021 r.

Zadanie prowadzone było przez Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie.

Wartość po realizacyjna zadania wyniosła ok. 3,74 mln zł, z czego:

  • ok. 3,0 mln zł za remont drogi, finansowane w wysokości:
  • 1,5 mln zł ze środków z budżetu Państwa w ramach Rządowego Fundusz Rozwoju Dróg,
  • 0,78 mln zł Powiat Cieszyński,
  • 0,72 mln zł Miasto Skoczów;
  • ok. 575 tys. zł za przebudowę i budowę sieci wodociągowej – finansowane w całości przez gestora sieci, tj. Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu;
  • ok. 165 tys. zł za przebudowę i rozbudowę kanalizacji sanitarnej – finansowane w całości przez gestora sieci, tj. Miejską Spółkę SKO-EKO Sp. z o.o. z siedzibą w Skoczowie.

 

 

 Źródło: Starostwo Powiatowe w Cieszynie

 

20211110 130749

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

13 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 1.8µg/m3 PM2.5: 1.4µg/m3