Październikowa sesja Rady Miasta Piekary Śląskie. Nad czym będą obradować radni?

Sesja 28 04 2022 1

Redakcja

27 października 2022

27 października 2022 r. o godz. 10.00 w Ośrodku Kultury Andaluzja przy ulicy Oświęcimskiej 45 odbędzie się LIV sesja Rady Miasta Piekary Śląskie. Wśród punktów porządku obrad znajdą się: informacja o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Piekary Śląskie za rok 2021/2022 czy też uchwała w sprawie przedłużenia na lata 2023-2025 realizacji „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie.

Porządek posiedzenia LIV sesji Rady Miasta Piekary Śląskie:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał:

  1. projekt uchwały w sprawie delegowania przedstawiciela do składu Komisji Nagrody Miasta Piekary Śląskie w dziedzinie kultury im. Wawrzyńca Hajdy w kadencji 2018-2023,
  2. projekt uchwały w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia sportowe i artystyczne im. Pawła Świętka – Komisja Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Piekary Śląskie,
  3. projekt uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania  i pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów sportowych – Komisja Edukacja, Kultury i Sportu Rady Miasta Piekary Śląskie,
  4. projekt uchwały w sprawie przyjęcia “Programu współpracy Miasta Piekary Śląskie z organizacjami pozarządowymi w roku 2023” – Komisja Społeczna Rady Miasta Piekary Śląskie,
  5. projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami – Komisja Społeczna Rady Miasta Piekary Śląskie,
  6. projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/519/22 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań  z  zakresu  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  osób  niepełnosprawnych – Komisja Społeczna Rady Miasta Piekary Śląskie,
  7. projekt uchwały w sprawie wysokości obowiązujących w 2023 roku opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz kosztów powstałych w razie odstąpienia od usunięcia pojazdu– Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie,
  8. projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta na lata 2022-2052 – Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie,
  9. projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2022 rok – Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie,
  10. projekt uchwały w sprawie przedłużenia na lata 2023-2025 realizacji „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Piekary Śląskie”, przyjętego uchwałą nr XII/111/03 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 22 lipca 2003 r. wraz z jego rozszerzeniem w zakresie montażu instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła w 100 budynkach jednorodzinnych – Komisja Społeczna Rady Miasta Piekary Śląskie.

4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych miasta Piekary Śląskie za rok 2021/2022.
5. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych.
6. Informacja Prezydenta Miasta Piekary Śląskie o oświadczeniach majątkowych złożonych przez pracowników Urzędu Miasta i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
7. Informacja Prezydenta Miasta z działalności Urzędu Miasta za okres międzysesyjny.
8. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta z działalności Rady Miasta za okres międzysesyjny.
9. Przyjęcie protokołu LIII sesji Rady Miasta Piekary Śląskie w dniu 29 września 2022 roku.
10. Komunikaty, interpelacje oraz zapytania, wnioski i wolne głosy radnych.
11. Zamknięcie obrad.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

20 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 5.9µg/m3 PM2.5: 5.2µg/m3