Marszałek Chełstowski z absolutorium

Chelstowski

Redakcja

21 czerwca, 2022

Podczas czerwcowej sesji Sejmiku udzielono absolutorium zarządowi województwa absolutorium za rok 2021.

Budżet Województwa Śląskiego na 2021 rok został uchwalony 14 grudnia 2020 roku. Dochody budżetu w uchwale budżetowej oszacowano na kwotę 1 mld 667 mln zł , a wydatki uchwalono w wysokości ponad 1 mld 961 mln zł. Dla zrównoważenia budżetu zaplanowano na pokrycie potrzeb wydatkowych 372 mln zł przychodów, w tym ponad 274 mln zł z tytułu kredytów bankowych oraz prawie 12 mln zł ze spłat rat pożyczek udzielonych zakładom opieki zdrowotnej.

- Budżet ulegał zmianom tak po stronie dochodów, jak i wydatków – przede wszystkim w wyniku decyzji ministra Finansów, ministrów: Funduszy i Polityki Regionalnej, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Otrzymaliśmy również dotacje z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – przypomniał podczas swojego wystąpienia marszałek województwa Jakub Chełstowski.

Uchwałami Sejmiku zwiększono również przychody budżetu o prawie 40 mln zł. Dochody własne wraz z subwencją ogólną wzrosły w 2021 roku w stosunku do roku 2011 o prawie 71 proc. – z poziomu 1 mld 100 mln zł do 1 mld 870 mln zł w 2021 roku, czyli niemal podwoiły się. Wzrosły dotacje na zadania własne z 174 mln zł w 2011 roku do 243 mln zł w roku 2021. Był to efekt ujęcia w budżecie środków dotacji budżetu państwa przeznaczonej dla beneficjentów RPO 2014-2020 oraz środków z Pomocy Technicznej.

Wykonanie dochodów własnych w stosunku do planu po zmianach jest wyższe o ponad 19 proc. Dochody całkowite budżetu zostały wykonane w 114 proc. planu po zmianach i osiągnęły poziom 2 mld 192 mln zł. Wyższe wykonanie dochodów 2021 roku pozwoliło na zajęcie przez Województwo Śląskie drugiego miejsca wśród reszty województw. Najwyższe dochody w 2021 roku osiągnęło Województwo Mazowieckie, ponad 3,9 mld zł. Śląskie osiągnęło 2,2 mld zł . Za Śląskim znalazła się Małopolska – 2 mld zł. Interesująco przedstawia się struktura dochodów budżetu własnego naszego województwa. Dla porównania, w 2011 roku 14 proc. środków budżetowych stanowiły dotacje celowe z budżetu państwa. W 2021 roku to już tylko 11,5 proc. Znaczenie subwencji, będącej uzupełnieniem dochodów spadło w 2021 roku do 8,3 proc. w relacji do roku 2011, wtedy wynosiło 16,5 proc. Natomiast dochody własne stanowiły już ponad 80 proc. wszystkich wpływów. Osiągnięte dochody budżetowe pozwoliły na realizację ustawowych zadań własnych. Jak co roku, najwięcej środków przeznaczono na realizację zadań w zakresie transportu i łączności. W tym zakresie Śląskie utrzymało się na drugim miejscu z kwotą 845 mln zł. Liderem jest Mazowsze. Drugie miejsce Śląskie zajmuje pod względem wydatków na oświatę (wydano 224 mln zł) za Mazowszem (297 mln zł), politykę społeczną (97 mln zł), kulturę (212 mln zł). We wszystkich tych działach liderem pozostaje Mazowsze. Na pierwszym miejscu Śląskie plasuje się w nakładach na sport i kulturę fizyczną. Z budżetu województwa wydatkowano na ten cel 55 mln zł. Za Śląskim znajduje się Mazowsze (40 mln zł) i Dolny Śląsk (37 mln zł).

Od 2002 wykonanie wydatków, czyli w praktyce realizacja zadań, po raz pierwszy w 2019 roku przekroczyło próg 90 procent a w 2021 wykonanie wyniosło ponad 91,5 proc. Uchwała budżetowa na 2021 rok zakładała zaciągnięcie 314 mln zł kredytu, niemniej nie było takiej potrzeby. Nie zaciągnięto ani złotówki nowych zobowiązań, płacąc za realizację zadań oraz raty kredytów dochodami własnymi. Rok ubiegły zamknięto wynikiem dodatnim – nadwyżka wyniosła prawie 169 mln zł. Jest to efekt wzrostu wpływu z podatku CIT pomimo lockdownu w gospodarce.

- Uzyskaliśmy w wyniku rozliczenia przychodów i rozchodów budżetowych tzw. wolne środki w wysokości około 17 mln zł. Wszystkie województwa zamknęły ubiegły rok budżetowy nadwyżką budżetową. Pod względem wielkości nadwyżki jesteśmy na siódmym miejscu. Lecz tylko my przeszliśmy z deficytu 73 mln do nadwyżki 169 mln zł – zaznaczył Jakub Chełstowski.

W rankingu zadłużenia pierwsze miejsce w 2021 zajęło Województwo Mazowieckie z długiem w wysokości 931 mln zł. Śląskie jest na szóstym miejscu z długiem 389 mln zł. Dopuszczalny poziom zadłużenia to 60 proc. dochodów całkowitych. woj. śląskie ze wskaźnikiem 17,8 proc. zajmuje 12 pozycję. Rok wcześniej było to dziewiąte miejsce.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

8 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 24.3µg/m3 PM2.5: 20.1µg/m3