Majowa sesja Rady Miasta Piekary Śląskie już jutro. Poznaj porządek obrad

Sesja 28 04 2022 2

Redakcja

25 maja, 2022

26 maja 2022 r. o godz. 10.00 w Miejskim Domu Kultury w Kozłowej Górze przy ulicy Tarnogórskiej 49 odbędzie się L sesja Rady Miasta Piekary Śląskie. Głównym punktem porządku obrad będzie prezentacja Raportu o stanie miasta Piekary Śląskie w roku 2021. Przedstawione też zostaną informacje Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego i Komendy Miejskiej PSP w Piekarach Śląskich z realizacji zadań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Transmisja sesji będzie dostępna TUTAJ

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Piekary Śląskie w roku 2021.
 4. Informacja Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich z realizacji zadań Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w Piekarach Śląskich w roku 2021.
 5. Przedstawienie Raportu o stanie miasta Piekary Śląskie w roku 2021.
 6. Rozpatrzenie projektów uchwał:
 1. projekt uchwały w sprawie poparcia idei Sprawiedliwego Handlu i starań Miasta Piekary Śląskie o uzyskanie tytułu ,,Miasto Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu” – Komisja Społeczna Rady Miasta Piekary Śląskie,
 1. projekt uchwały w sprawie  zmiany Uchwały nr XLVIII/522/22 Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania– Komisja Społeczna Rady Miasta Piekary Śląskie,
 2. projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo członka ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Piekary Śląskie – Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie,
 3. projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze miasta Piekary Śląskie, niestanowiących jego wyłącznej własności – Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie,
 4. projekt uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabyciu lokalu mieszkalnego położonego w Piekarach Śląskich przy ulicy Alojzjanów 1/III/4 – Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie,
 5. projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Piekary Śląskie w 2022 roku – Komisja Społeczna Rady Miasta Piekary Śląskie,
 6. projekt uchwały w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok – Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miasta Piekary Śląskie.

7. Informacja Prezydenta Miasta z działalności Urzędu Miasta za okres międzysesyjny.
8. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta z działalności Rady Miasta za okres międzysesyjny.
9. Przyjęcie protokołu XLIX sesji Rady Miasta Piekary Śląskie z dnia 28 kwietnia 2022 r.
10. Komunikaty, interpelacje oraz zapytania, wnioski i wolne głosy radnych.
11. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym Prezydent Miasta przedstawi Radzie Miasta Raport o stanie miasta Piekary Śląskie w 2021 roku. Debata nad raportem odbędzie się na kolejnej sesji tj. w czerwcu.

Szczegółowy porządek obrad wraz z wykazem projektów uchwał został opublikowany także w Biuletynie Informacji Publicznej

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

13 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 1.0µg/m3 PM2.5: 0.7µg/m3