Katowice: Tak drogiego mieszkania urząd jeszcze nie sprzedawał

A 02

Redakcja

27 kwietnia 2021

Prezydent Miasta Katowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 o pow. 209,52 m2, usytuowanego w Katowicach przy ul. PCK 7 wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu. Łączna powierzchnia podlegająca przetargowi to 510 m2.

Mieszkanie mieści się w obrębie Śródmieście - Załęże. 

Cena wywoławcza wynosi: 1 530 000 zł
Wysokość wadium wynosi:   153 000 zł

Jak informuje Urząd Miasta Katowice, sprzedaż lokalu następuje za cenę uzyskaną w wyniku przetargu, z uwzględnieniem bonifikaty w wysokości 50% z tytułu wpisania nieruchomości położonej przy ul. PCK 7 do rejestru zabytków. Sprzedaż lokalu zwolniona jest z podatku od towarów i usług.

Zainteresowani uczestnictwem w przetargu zobowiązani są przedłożyć niezbędne dokumenty określone w warunkach przetargu, w tym dowód wpłaty wadium:

- w siedzibie Urzędu Miasta Katowice ul. Młyńska 4, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu (numer tel. 32/ 259-33-17, 259-31-69) do dnia 8.06.2021 r. do godz. 13:00
lub
- drogą elektroniczną na adres e-mail: gmprzetargi@katowice.eu do dnia 7.06.2021 r. do godz. 13:00.
Złożenie dokumentów elektronicznie zostanie potwierdzone wiadomością zwrotną – w przypadku nie otrzymania potwierdzenia w terminie wyznaczonym do składania, wymagany będzie kontakt telefoniczny pod numerem 32/ 259-33-17, 259-31-69.


Osoby składające dokumenty drogą elektroniczną zobowiązane są do przedłożenia bezpośrednio przed rozpoczęciem przetargu w wyznaczonym dniu oryginału oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do warunków przetargu, co będzie podstawą dopuszczenia do licytacji. Wadium może być wnoszone w pieniądzu do dnia 7.06.2021 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 15.06.2021 r. o godz. 9:00 w sali nr 209 w siedzibie Urzędu Miasta Katowice, ul. Młyńska 4.

Prezydentowi Miasta Katowice przysługuje prawo odwołania lub unieważnienia przetargu. Informacje dotyczące lokalu można uzyskać w Komunalnym Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej Oddział Eksploatacji Budynków nr 4 w Katowicach, ul. PCK 2, telefon 32 251-44-74. Oglądanie lokalu jest możliwe po uzgodnieniu terminu z ww. OEB, w dniach od 15.04.2021 r. do 7.06.2021 r. w godzinach pracy OEB. Informacji dotyczących przetargu udziela Wydział Gospodarki Mieniem Urzędu Miasta Katowice, ul. Młyńska 4, pokój 616a, telefon 32 259-33-17, 259-31-69.

Źródło: UM Katowice

Foto: Otodom

L 01

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

26 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 4.8µg/m3 PM2.5: 4.3µg/m3