Dzisiaj sesja Rady Miasta Mysłowice. Poznaj porządek obrad

Bfdc32a56420f8fe2c51719e9e0479e4

Redakcja

28 kwietnia, 2022

28 kwietnia 2022 r. o godz. 15:00 odbędzie się sesja Rady Miasta Mysłowice w trybie hybrydowym, będącym połączeniem stacjonarnego i zdalnego sposobu obradowania.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z XLIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Mysłowice z dnia 27 lipca 2021 roku.

 3. Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarnego w 2021 r.  

 4. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2021 r. 

 5. Jakość powietrza w Mysłowicach — sprawozdanie za 2021 r. , w tym rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie:

5.1. przyjęcia aktualizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Miasta Mysłowice w oparciu o dane Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

 1. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy samorządu miasta Mysłowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021 rok.

 2. Rozpatrzenie projektów uchwał wnoszonych przez Prezydenta Miasta w sprawie:

7.1. zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2022 rok ;

7.2. zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2022 rok;

7.3. zmian budżetu i zmian w budżecie Miasta Mysłowice na 2022 rok;

7.4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mysłowice;

7.5. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ul. Hutniczej ;

7.6. wyrażenia zgody na służebność przesyłu za wynagrodzeniem na nieruchomości Gminy Mysłowice, położonej w Mysłowicach przy ul. Jaworowej;

7.7. odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ul. Wielka Skotnica;

7.8. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ul. Hiacyntów;

7.9. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Mysłowicach przy ul. Kościelnej;

7.10. wyrażenia zgody na obciążenie za jednorazowym wynagrodzeniem służebnością przesyłu, nieruchomości Gminy Mysłowice położonej w Mysłowicach, w rejonie ul. Krasowskiej;

7.11. wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 przy ulicy Janowskiej 128 w Mysłowicach;

7.12. przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022;

7.13. przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Mysłowice 2030+ oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.

 1. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta w okresie między sesjami Rady Miasta.

 2. Informacja Skarbnika Miasta o zmianach w budżecie miasta.

 3. Sprawy bieżące Rady Miasta, w tym:

10.1. projekt uchwały w sprawie zarządzenia dodatkowych wyborów do Rady Dzielnicy Bończyk — Tuwima;

10.2. informacja Przewodniczącego Rady Miasta o pracy Rady Miasta Mysłowice w okresie międzysesyjnym.

 1. Wnioski i oświadczenia Radnych.

 2. Zamknięcie sesji.

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

21 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 4.5µg/m3 PM2.5: 3.3µg/m3