Bieruński Bon Żłobkowy - nowa forma wsparcia dla rodziców dzieci do lat 3

Table geba32b333 1920

Redakcja

3 lipca, 2022

Gmina Bieruń wspiera podmioty prowadzące żłobki na jej terenie, poprzez dofinansowanie działalności opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej.

Dotychczas dotacja wypłacana była z budżetu Gminy niepublicznym żłobkom - na podstawie umowy dotacyjnej, a wsparcie trafiało bezpośrednio na konto placówki obniżając tym samym koszty ponoszone przez rodziców.

Od lipca 2022 r. dotacja wypłacana będzie w wysokości 300 zł miesięcznie jako świadczenie pn. „Bieruński bon żłobkowy” na podstawie wniosku złożonego przez rodzica.
Celem świadczenia "Bieruński Bon Żłobkowy" jest dodatkowe - poza rządowym - wsparcie finansowe rodziców lub opiekunów dzieci do lat 3, którzy ze względu na aktywność zawodową lub inne okoliczności uniemożliwiające im sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem, decydują się na korzystanie z usług niepublicznych żłobków funkcjonujących na terenie Gminy Bieruń, ponosząc z tego tytułu koszty związane z pobytem dziecka w tych placówkach.

Świadczenie ma formę częściowej rekompensaty opłaty za pobyt dziecka w niepublicznym żłobku.

Kto dostanie bon żłobkowy?

Aby ubiegać się o bon, należy:

  • zamieszkiwać wraz z dzieckiem na terenie Gminy Bieruń,
  • rozliczać podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym, którego naczelnik jest miejscowo właściwy w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych dla osób mających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Bieruń,
  • być zatrudnionym lub wykonywać inną pracę zarobkową,
  • nie przebywać na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, tacierzyńskim lub wychowawczym na dziecko, na które ubiegamy się o bon,
  • sprawować osobistą opiekę nad dzieckiem,
  • posiadać zawartą umowę o objęcie dziecka opieką z podmiotem prowadzącym żłobek na terenie Gminy Bieruń,
  • złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami.

Bon zostanie przyznany także jeżeli nie jesteśmy zatrudnieni lub nie wykonujemy innej pracy zarobkowej ponieważ:

  • jesteśmy osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym lub umiarkowanym;
  • kontynuujemy naukę w systemie dziennym.

Świadczenie wypłacane będzie w okresach miesięcznych, nie później niż do ostatniego dnia miesiąca, za który zostało przyznane pod warunkiem udokumentowania przez rodzica poniesienia opłaty za pobyt dziecka w placówce niepublicznej.

Wnioski będzie można składać przez cały rok kalendarzowy, począwszy od 1 lipca 2022 r. zarówno w formie papierowej jak również elektronicznie poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
Wzór wniosku wraz z regulaminem już wkrótce będzie dostępny do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Bieruński Bon Żłobkowy.

Szczegółowych informacji na temat "Bieruńskiego Bonu Żłobkowego" udziela Wydział Nadzoru i Spraw Społecznych udziela informacji w sprawie bonu żłobkowego pod adresem e-mail: ns@um.bierun.pl oraz numerami telefonów: 32 708 09 41 lub 32 708 09 40.

Źródło; UM Bieruń

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

1 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 5.9µg/m3 PM2.5: 5.5µg/m3