Wodzisław Śląski wdraża nowy system gospodarowania odpadami

Mulltonnen 3979757 1920

Redakcja

12 stycznia 2021

Od początku roku Wodzisław Śląski wdraża nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. To prawdziwa rewolucja śmieciowa, która wymaga wiele zaangażowania i współpracy, ale która jest bardzo potrzebna i która zwraca uwagę między innymi na tak ważne kwestie segregacji odpadów.

Jedną z bardzo istotnych kwestii powstałych podczas wdrażania systemu jest segregacja bioodpadów w zabudowie wielolokalowej. W ramach opłaty miasto wyposaża właścicieli nieruchomości w 8-litrowe worki do gromadzenia bioodpadów, umieszczanych w pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów bio (w gniazdach śmieciowych). Mowa o czterech workach miesięcznie na jednego mieszkańca.
 

Od 1 stycznia 2021 roku selektywnie zbieramy: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, popiół, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, tekstylia i odzież.-czytamy na stronie internetowej Miasta.

W ramach uiszczanej opłaty miasto pełni usługi w obszarze gospodarowania odpadami komunalnymi. Dzięki temu tworzone na terenie miasta odpady komunalne można:

-gromadzić w pojemnikach umieszczonych w punktach gromadzenia odpadów (zabudowa wielolokalowa),

-w przypadku zabudowy jednorodzinnej przekazać sprzed posesji w pojemnikach lub workach przedsiębiorcy (w dniu odbioru odpadów zgodnie z harmonogramem, przed godziną 6:00 wystawiamy przed posesję w pojemnikach: bioodpady, popiół, odpady zmieszane; w workach odpady takie jak: papier, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło,),

-dostarczyć we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (możemy dostarczyć takie odpady jak: papier, metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło, bioodpady, popiół, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady tekstylia i odzież),

-dostarczyć we własnym zakresie do punktów zbiórek, wskazanych w harmonogramie odbioru odpadów (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny).
 

Miasto organizuje 1 raz w roku kalendarzowym zbiórkę selektywnie zbieranego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w następujących lokalizacjach:

Stare Miasto - parking przy kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego przy ul. Pszowskiej,

Nowe Miasto - osiedle Przyjaźni przy wjeździe od ul. Armii Krajowej,

Kokoszyce - parking przy OSP Kokoszyce,

Wilchwy - parking przy Obiekcie Klubu Sportowego “Wicher”,

Radlin II - parking przy Kościele pw. Świętego Izydora,

Zawada - parking przy ul. Młodzieżowej, obok ZSP nr 1,

Jedłownik Osiedle - parking przy ul. Górniczej, obok sklepu,

Osiedla XXX-lecia-Piastów-Dąbrówki - parking przy ul. Przemysława, obok budynku 1A-E, 3C,

Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka - parking przy OSP Jedłownik.

 

W ramach opłaty miasto wyposaża:

a) właścicieli nieruchomości w worki o pojemności 8 l stosowane wyłącznie do gromadzenia bioodpadów - umieszczanych w pojemnikach do selektywnej zbiórki bioodpadów w liczbie 4 szt. na miesiąc na mieszkańca;

b) punkty gromadzenia odpadów w pojemniki z przeznaczeniem na odpady zbierane selektywnie:

- pojemniki na papier,

- pojemniki na metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

- pojemniki na szkło,

- pojemniki na bioodpady.

Obowiązek właściciela nieruchomości: wyposaża nieruchomość w pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych. Pojemniki te muszą posiadać widoczne oznaczenie umożliwiające identyfikację danej nieruchomości. W przypadku nieruchomości, gdzie produkowany jest popiół, właściciele zobowiązani są do selektywnego gromadzenia tego odpadu w pojemniku oznaczonym literą „P”. Pojemniki należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

W zabudowie wielolokalowej zbieramy odpady selektywne w kolorowych pojemnikach umieszczonych w punktach gromadzenia odpadów.

W ramach opłaty miasto wyposaża każdą nieruchomość w worki do gromadzenia odpadów surowcowych (papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło). W styczniu 2021 r. w liczbie:

  • 2 worki o pojemności 120 l na papier,

  • 4 worki o pojemności 120 l na metal, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

  • 2 worki o pojemności 80 l na szkło.

W kolejnych miesiącach worki przekazywane będą w liczbie każdorazowo równej oddanym przez właściciela nieruchomości workom wypełnionym odpadami zbieranymi selektywnie. Mieszkańców, którzy zgłoszą do Urzędu Miasta chęć posiadania i oddawania bioodpadów, miasto zaopatrzy w pojemniki na bioodpady o pojemności 240 l (prośbę można wysłać na adres pojemnikbio@wodzislaw-slaski.pl, więcej na stronie miasta). Mieszkańcy, którzy zadeklarują korzystanie z przydomowego kompostownika, nie będą wyposażani w ten rodzaj pojemnika, a ich opłata miesięczna będzie niższa o 1,46 zł na mieszkańca. W takim przypadku należy złożyć nową deklarację „śmieciową”.
 

Obowiązek właściciela nieruchomości: wyposaża nieruchomość w pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych. Pojemniki te muszą posiadać widoczne oznaczenie umożliwiające identyfikację danej nieruchomości. W przypadku nieruchomości, gdzie produkowany jest popiół, właściciele zobowiązani są do selektywnego gromadzenia tego odpadu w pojemniku oznaczonym literą „P”. Pojemniki należy utrzymywać w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

W zabudowie jednorodzinnej zbieramy odpady selektywne w kolorowych workach (papier/szkło/metal, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe) i pojemnikach (bioodpady/popiół).

Od 1 stycznia korzystamy z następujących pojemników i worków:

  • pojemniki na zmieszane (niesegregowane) odpady o pojemnościach: 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, oznaczone w sposób umożliwiający identyfikację nieruchomości, z której pochodzą,

  • pojemniki na popiół, o pojemnościach: 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, oznaczone literą „P”,

  • pojemniki koloru brązowego na bioodpady, o pojemności 240 l,

  • worki o pojemności 80 l koloru zielonego, z przeznaczeniem na szkło,

  • worki o pojemności 120 l koloru niebieskiego, z przeznaczeniem na papier,

  • worki o pojemności 120 l koloru żółtego, z przeznaczeniem na metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe.

 

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

21 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 4.0µg/m3 PM2.5: 3.6µg/m3