Ministerstwo: Przed wakacjami uczniowie nie wrócą do szkół!

Mid 20601140

Redakcja

1 czerwca 2020

Piontkowski: do 26 czerwca będzie realizowane kształcenie na odległość, przed wakacjami uczniowie nie powrócą już do tradycyjnych zajęć stacjonarnych - informuje minister Edukacji Narodowej.

Przypomnijmy, że od dziś w szkołach podstawowych i średnich organizowane będą stacjonarne konsultacje dla wszystkich uczniów, nie tylko ósmoklasistów i maturzystów jak było wcześniej. Będzie też możliwość zdobywania w szkołach średnich praktycznych umiejętności zawodowych.

W związku z epidemią koronawirusa od 12 marca zawieszone są zajęcia stacjonarne w szkołach.

Do 26 czerwca, czyli końca zajęć dydaktycznych będzie realizowane kształcenie na odległość; przed wakacjami nie będzie przywróconych tradycyjnych zajęć w szkołach - poinformował w poniedziałek minister edukacji Dariusz Piontkowski.

Minister wskazał, że podczas przeprowadzania egzaminów (od 8 czerwca matury, od 16 czerwca egzamin ósmoklasisty) będą dni wolne od zajęć dydaktycznych. "W tych kilku dniach uczniowie nie będą realizowali kształcenia na odległość. Do tego jest jeszcze Boże Ciało, co powoduje że według nas nie było już potrzeby przywracania tych tradycyjnych zajęć w szkołach. Przypomnę, że jest możliwość odbywania konsultacji, one będą mogły się odbywać do końca zajęć dydaktycznych, ale już fizycznie w dużych grupach całe klasy nie wrócą do szkół przed wakacjami. Mamy nadzieję, że będzie to możliwe już od września tego roku.

Zajęcia stacjonarne w szkołach zostały zawieszone 12 marca. Od 25 marca wprowadzono obowiązek prowadzenia kształcenia na odległość. Częściowo wznowiono działalność niektórych placówek, m.in. przedszkoli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, zajęcia w klasach 1-3 w szkołach podstawowych.

Od 6 maja w przedszkolach mogą być organizowane zajęcia opiekuńcze. Od 25 maja takie zajęcia prowadzone mogą być w szkołach podstawowych dla uczniów klas I-III. Od 25 maja organizowane są też w szkołach stacjonarne konsultacje dla ósmoklasistów i maturzystów. Jednocześnie nadal prowadzona jest nauka zdalna.

Od 1 czerwca z konsultacji mogą korzystać wszyscy uczniowie, nie tylko ósmoklasiści i maturzyści. Szkoły będą miały obowiązek zorganizować konsultacje. Uczniowie nie mają jednak obowiązku w nich uczestniczyć - ich udział zależy od ich woli i chęci.

Przede wprowadzeniem konsultacji dla ósmoklasistów i maturzystów minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski wskazywał na pewne ograniczenia wynikające z kształcenia na odległość. Jak mówił, konsultacje stacjonarne pomogą uczniom lepiej przygotować się do egzaminów, gdyż nauczyciele będą mogli dodatkowo naświetlić pewne zagadnienia, które były przekazane w ostatnich miesiącach w formie zdalnej. "W późniejszym okresie czasu zakładamy, że konsultacje będą również dobrą okazją do tego, aby rozmawiać o ocenach na zakończenie roku szkolnego" - powiedział szef MEN.

Przy organizacji konsultacji stacjonarnych muszą być spełnione wytyczne resortów edukacji i zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Zgodnie z nimi dyrektor szkoły wraz z nauczycielami ma przygotować harmonogram konsultacji indywidualnych i grupowych. Przygotować też procedury przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania uczniów w szkole, w tym w salach, bibliotece szkolnej i szatni, uwzględniając zasady: 4 m2 na osobę, 2 m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w sali podczas konsultacji.

W grupie na konsultacji może być do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, można zwiększyć liczbę uczniów – nie więcej niż o dwoje. W miarę możliwości konsultacje dla tej samej grupy uczniów mają się odbywać w tej samej sali.

W wytycznych podkreślono, że w konsultacjach stacjonarnych może uczestniczyć tylko uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie może z nich korzystać uczeń jeśli u niego w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji.

Od 1 czerwca częściowo zostanie też odmrożona nauka w szkołach średnich w zakresie zdobywania praktycznych umiejętności zawodowych.

Będą mogły być realizowane zajęcia praktyczne dla uczniów klas programowo najwyższych branżowych szkół I stopnia zarówno będących, jak i niebędących młodocianymi pracownikami. Ma to pomóc lepiej przygotować się uczniom do końcowego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub do egzaminu czeladniczego.

Uczniowie III klas technikum będą mogli realizować zajęcia praktyczne, ale wyłącznie z zakresu nauki jazdy pojazdem silnikowym. Dotyczy to uczniów, którzy kształcą się w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym.

Uczniowie klas III branżowych szkół I stopnia, kształcący się w zawodach, dla których podstawa programowa przewiduje przygotowanie ucznia do kierowania pojazdami silnikowymi, mogą realizować zajęcia praktyczne z zakresu nauki jazdy od 18 maja.

Ponadto wszyscy uczniowie technikum od 1 czerwca będą mieli możliwość realizacji praktyk zawodowych u pracodawcy lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

Podczas realizacji zajęć praktycznych - podobnie jak podczas uruchamiania opieki nad przedszkolakami i uczniami klas I-III szkół podstawowych oraz podczas konsultacji - obowiązkowe jest trzymanie się wytycznych resortów edukacji, zdrowia i GIS przygotowanych dla szkolnictwa branżowego.

Także w tych wytycznych wskazano, że na zajęcia praktyczne nie może przejść uczeń, który jest chory. Uczeń nie może też w nich uczestniczyć jeśli w jego domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Jeżeli uczeń nie może przyjść na zajęcia, ma zgłosić ten fakt wcześniej.

Zajęcia praktyczne mają być realizowane w grupach. W grupie może być do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, można zwiększyć liczbę uczniów - nie więcej niż o 2. Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić specyfikę zajęć praktycznych i wymagania określone w podstawie programowej. W miarę możliwości zajęcia powinny odbywać się w stałej grupie w stałej sali.

Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m kwadratowe na 1 osobę (uczniów i nauczycieli).

Zgodnie z wytycznymi, w przypadku odbywania zajęć praktycznych przez uczniów u pracodawcy podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć z uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych branż. (PAP)

Foto: PAP

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

13 o

katowice

Wspaniałe powietrze!

PM10: 7.2µg/m3 PM2.5: 6.4µg/m3