Katowice
Będzin
Bieruń
Bobrowniki
Bojszowy
Bytom
Chełm Śląski
Chorzów
Czeladź
Dąbrowa Górnicza
Gierałtowice
Gliwice
Imielin
Katowice
Knurów
Kobiór
Lędziny
Łaziska Górne
Mierzęcice
Mikołów
Mysłowice
Ożarowice
Piekary Śląskie
Pilchowice
Psary
Pyskowice
Radzionków
Ruda Śląska
Rudziniec
Siemianowice Śląskie
Siewierz
Sławków
Sosnowiec
Sośnicowice
Świerklaniec
Świętochłowice
Tarnowskie Góry
Tychy
Wojkowice
Wyry
Zabrze
Zbrosławice
6 °C
AAA

Powstała petycja w sprawie czystego powietrza w woj. śląskim

Z oddolnej inicjatywy powstała internetowa petycja o "o podjęcie zdecydowanych działań antysmogowych w województwie śląskim".

Petycja została zainicjowana przez Bomiast.pl. Zwraca się ona do Zarządu Województwa Śląskiego oraz Sejmiku Województwa Śląskiego. Inicjatorzy chcą, aby władze naszego województwa podjęły wreszcie realne działania w walce z smogiem oraz ogólnym złym stanem środowiska w województwie śląskim. 

Główne tezy petycji to:

  • niezwłoczne wprowadzenie w województwie śląskim zakazu palenia węglem i innymi paliwami stałymi w piecach domowych, przy uwzględnieniu kilkuletniego okresu przejściowego na dostosowanie instalacji grzewczych. Należy jednocześnie zapewnić dofinansowanie do przyłączenia do sieci ciepłowniczej, wymiany pieców węglowych na piece gazowe czy odnawialne źródła energii. Bez wprowadzenia takiego zakazu (który leży w gestii sejmiku wojewódzkiego) przywrócenie jakości powietrza do poziomów bezpiecznych dla naszego zdrowia i życia nie jest możliwe. Problem zanieczyszczenia powietrza przez domowe piece węglowe rozwiązano dziesiątki lat temu w innych miastach europejskich poprzez wprowadzenie zakazu palenia węglem w piecach domowych (np. Londyn w 1956 czy Dublin w 1990). Uważamy także, że powinien powstać projekt dopłat dla ludzi najuboższych, których nie będzie stać na poniesienie zwiększonych kosztów ogrzewania.
  • Zakaz instalowania kotłów na paliwa stałe w nowo budowanych budynkach od 2021 r. – jedynie taki zapis pozwoli na stopniowe odchodzenie od wysokoemisyjnych paliw. Nowobudowane domy i lokale będą musiały zaplanować inne źródło ciepła niż na paliwo stałe. Bez tego zapisu województwo śląskie nigdy nie wyeliminuje najbardziej szkodliwych dla zdrowia paliw stałych.
  • wprowadzenie twardego zapisu o obowiązku przeznaczania co najmniej 2% dochodów własnych gminy na termomodernizację z wymianą źródła ciepła na niskoemisyjne i dopłaty do: likwidacji pieców węglowych, instalacje OZE, termomodernizację, prowadzenie kontroli, itp.  Termomodernizacja powinna być wykonywana w ten sposób aby nowe źródło ciepła nie było przewymiarowane. POP powinien zabraniać likwidacji starego wysokoemisyjnego źródła ciepła bez termomodernizacji budynku.
  • działania kontrolne przewidziane w projekcie POP nie są wystarczające. Należy wprowadzić wymóg skontrolowania co najmniej 15% domów/lokali w danej gminie w każdym roku. Ponadto kontrole powinny być realizowane w ciągu 3h od zgłoszenia.
  • wprowadzenia obowiązku stosowania zasad zrównoważonego rozwoju jako podstawy wszelkich działań samorządu i administracji w zakresie planowania przestrzennego. Rola planów miejscowych w ograniczaniu zanieczyszczenia powietrza jest bardzo ważna, być może nawet kluczowa. Plany miejscowe jako jedyne akty prawa miejscowego wpływają nie tylko na kształt, skalę i funkcje zabudowy ale również, pośrednio, na zwyczaje transportowe mieszkańców, zużycie energii, ochronę zieleni. Każdy z tych aspektów wpływa na naszą przyszłość, ale również – naprawia błędy przeszłości. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego muszą być zgodne ze Studium uwarunkowań przestrzennych i kierunków zagospodarowania terenu. Wprowadzenie odpowiednich zapisów w tym dokumencie ma więc kolosalny wpływ na jakość życia mieszkańców, na przeciwdziałanie skutkom kryzysu klimatycznego oraz na jakość powietrza.
  • wprowadzenia zmian w polityce transportowej szczebla regionalnego tak, aby wyraźnie kierować presję na zmiany nawyków mobilnościowych w kierunku bardziej zrównoważonych form przemieszczania się (większy udział transportu publicznego, większy udział podróży rowerem i pieszo). Wyrażona w Programie Ochrony Powietrza bierna akceptacja ciągle rosnącego ruchu samochodowego nie wychodzi naprzeciw możliwości redukcji emisji z tego źródła w sytuacji zmiany modalnej na rzecz transportu publicznego, komunikacji rowerowej i ruchu pieszego. Obecne zapisy programują rozwój drogownictwa i transportu samochodowego, nie dostrzegając zagrożeń związanych z tego rodzaju projekcją. W wielu miastach Europy Zachodniej wyraźnie zauważalny jest trend zmniejszania ruchu samochodowego czy w ogóle posiadania samochodu. 
  • Działania krótkoterminowe opierają się w głównej mierze na informowaniu – co jak pokazuje doświadczenie nie przynosi poprawy jakości powietrza i może stanowić jedynie działanie wspomagające – oraz na działaniach kontrolnych. Kontrole palenisk powinny być sprawne i nieuchronne. Wskaźniki tych kontroli są za niskie – 15 kontroli dziennie w bardzo dużym mieście nie wywrze efektu. W przypadku kontroli sprawności samochodów z kolei nie ma żadnego wskaźnika, lecz zastosowano wybieg używając stwierdzenia „wzmożone” kontrole, które jest stwierdzeniem bardzo słabym.
  • Ograniczenie ruchu pojazdów spalinowych będące działaniem krótkoterminowym powinno znaleźć się wśród działań długoterminowych.  Wzmożony ruch samochodów osobowych jest źródłem zanieczyszczenia dwutlenkiem azotu oraz pyłami, które są przekraczane w strefach województwa
  • Zalecenie rezygnacji korzystania z kominków jest zapisem blankietowym, które nie przyniesie pożądanego rezultatu. Doświadczenia wielu miast pokazują, że jedynie trwały zakaz korzystania z kominków jest respektowany. 

Petycja dostępna pod TYM LINKIEM 


Komentarze