Blisko 250 mln złotych kary dla EC Będzin. Spółka złożyła odwołanie

Zlotowki
Kastelik

Szymon Kastelik

19 grudnia, 2023

Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska nałożył na EC Będzin Wytwarzanie sp. z o.o. (spółka zależna EC Będzin) administracyjną karę pieniężną w wysokości 247 827 924 zł. Powodem jest brak rozliczenia wielkości emisji gazów cieplarnianych do atmosfery za rok 2020. Spółka złożyła odwołanie od tej decyzji.

WIOŚ podjął decyzję na podstawie wykazu otrzymanego z Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE). Jak informuje instytucja, spółka EC Będzin Wytwarzanie powinna rozliczyć wielkość emisji do 30 kwietnia 2021 roku za rok 2020. 

- EC Będzin Wytwarzanie sp. z o.o. nie umorzyło za rok 2020 uprawnień do emisji w liczbie 514 571 - informuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Zgodnie z przepisami, kara wyliczana jest poprzez pomnożenie liczby nieumorzonych uprawnień x 100 euro (zwaloryzowane o wskaźnik HICP publikowany przez Eurostat) x kurs euro NBP z pierwszego dnia roboczego przypadającego po 30 kwietnia danego roku.

W tym przypadku, według wyliczeń, kara wynosi aż 247 827 924 złotych. 

EC Będzin odwołuje się od decyzji

- EC BĘDZIN S.A., reprezentując interesy swojej spółki zależnej EC Będzin Wytwarzanie Sp. z o.o., informuje o złożeniu przez tę spółkę odwołania od decyzji Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Decyzja ta dotyczy kary administracyjnej w wysokości 247.827.924 zł za niedokonanie rozliczenia emisji CO2 za rok 2020 - informuje spółka.

Według Marcina Chodkowskiego, prezesa EC Będzin, doszło do naruszenia przepisów, 

- Odwołanie zostało złożone na podstawie zarzutu naruszenia kilku kluczowych przepisów prawa. W szczególności, wskazano na nieprawidłowe zastosowanie art. 104 i 106 Ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych polegające na odstąpieniu przez WIOŚ od stosowania wykładni prokonstytucyjnej tych przepisów i zastosowanie nieproporcjonalnej administracyjnej kary pieniężnej wobec EC BĘDZIN Wytwarzanie. Podkreślamy również, że decyzja WIOŚ została wydana z naruszeniem szeregu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, co oznacza zaniedbanie kluczowych aspektów proceduralnych, w tym zlekceważenie wniosków dowodowych Strony. Dodatkowo, decyzja nie uwzględnia istotnego wpływu siły wyższej w rozumieniu art. 189e k.p.a., co powinno zostać przez Organ wzięte pod uwagę i uwzględnione - komentuje prezes zarządu.

Chodkowski podkreśla, że zarząd EC Będzin jest zobowiązany do ochrony interesów naszej spółki zależnej oraz całego sektora energetycznego. 

W samym zarządzie doszło w ostatnim czasie do zmian. 13 grudnia 2023 roku, w godzinach wieczornych wiceprezes Barbara Piontek złożyła na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki rezygnację z powodów osobistych z członkostwa w Zarządzie Spółki. 

14 grudnia pojawił się komunikat, w którym EC Będzin poinformował, że inna spółka zależna EC Nowy Będzin wycofał wniosek o finansowanie projektu budowy elektrociepłowni zasilanej odpadami w Będzinie. 

Poprzedni artykuł

Następny artykuł

13 o

katowice

Cóż... Bywało lepiej.

PM10: 22.5µg/m3 PM2.5: 18.6µg/m3